Nes­te ge­ne­ra­sjon

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Dagligliv / Nazi-ferier -

Med­lem­mer av Bund De­ut­scher Mä­del (For­bun­det for tys­ke pi­ker) har turn­opp­vis­ning i 1938. Or­ga­ni­sa­sjo­nen ble etab­lert i 1930 som det kvin­ne­li­ge mot­styk­ket til Hit­ler­ju­gend, og fo­ku­ser­te på å ska­pe gode na­zist­kvin­ner som skul­le være plikt­opp­fyl­len­de hus­mød­re og mød­re. Ak­ti­vi­te­ter som turn og fri­idrett skul­le inn­pren­te di­si­plin og kon­kur­ranse­evne, i til­legg til å ska­pe sun­ne, unge kvin­ner som skul­le være i stand til å føde barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.