HELSE-HYPEN

Chiafrø er et godt ek­sem­pel på hvor­dan på­stan­de­ne om su­per­ma­tens helse­for­de­ler kan mis­te all bakke­kon­takt.

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Chia er en plan­te i myn­teslek­ten som de se­ne­re åre­ne har brutt seg løs fra hyl­len med kryd­der­plan­ter og fun­net en ny til­væ­rel­se som az­tek­kri­ger­nes mi­ra­kel­mat. Chiafrø inne­hol­der full­ver­dig pro­tein og alle amino­sy­rer som trengs for å byg­ge musk­ler, mer omega-3 enn laks, mer fib­er enn lin­frø og er ri­ke­re på anti­ok­si­dan­ter og mi­ne­ra­ler enn selv­es­te Mon­te­zu­ma. Iføl­ge de tro­fas­te til­hen­ger­ne skul­le man godt kun­ne leve på chiafrø og ikke noe mer.

«Det­te er et godt ek­sem­pel på hvor­dan fir­ma­er og dis­tri­bu­tø­rer ska­per en mys­tikk rundt ma­gis­ke helse­for­de­ler uten vi­ten­ska­pe­lig be­legg», sier pro­fes­sor Da­vid Nie­man, sjef for Hu­man Per­for­mance Labs ved Ap­p­alachi­an Sta­te Uni­ver­sity i North Caro­lina. «Vi har gjort fle­re ran­do­mi­ser­te for­søk på men­nes­ker. Dis­se vi­ser at chiafrø er en god næ­rings­kil­de og kan inn­gå i et sunt kost­hold som over tid er for­en­lig med god helse om det kom­bi­ne­res med fy­sisk ak­ti­vi­tet og vekt­kon­troll. Men virk­nin­ge­ne er ver­ken umid­del­ba­re el­ler mi­ra­ku­lø­se.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.