Hold hjer­tet i form

Gå minst 150 mi­nut­ter i uken, da sen­ker du ri­si­ko­en for hjer­te- og kar­syk­dom­mer.

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Når krop­pen til­pas­ser seg til på­kjen­nin­ge­ne fra tre­nin­gen får man også fle­re and­re helse­for­de­ler. Pro­ble­mer med høyt blod­trykk kan for ek­sem­pel mins­kes med tre­ning.

«Vi har sett at aerob (ok­sy­gen­kre­ven­de) tre­ning fø­rer til at blod­ka­re­ne til­pas­ser seg, selv ved mo­de­rat ak­ti­vi­tet som re­gel­mes­si­ge gå­tu­rer. Blod­ka­re­ne ut­vik­ler seg slik at sir­ku­la­sjo­nen blir bed­re og blod­tryk­ket går ned,» for­tel­ler Brewer.

Det­te er bare ett av man­ge ek­semp­ler på hvor­dan ak­ti­vi­tet kan mot­vir­ke hjer­te- og kar­syk­dom­mer, som er den van­ligs­te døds­år­sa­ken i Nor­ge.

Iføl­ge Ame­ri­can He­art As­socia­tion kan minst 150 mi­nut­ter med mid­dels in­ten­siv ak­ti­vi­tet i uken re­du­se­re ri­si­ko­en for hjerte­syk­dom – og som en bo­nus blir også ko­les­te­rol­ni­vå­ene bed­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.