Hold val­ke­ne på av­stand

Når du mo­sjo­ne­rer for­bren­ner du ener­gi, og det kan hjel­pe deg til å gå ned i vekt. Men lø­ping hem­mer i til­legg pro­duk­sjo­nen av «sult­hor­mo­ner».

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

En av de mest åpen­ba­re helse­for­de­le­ne med tre­ning er at det blir let­te­re å gå ned i vekt el­ler hol­de vek­ten sta­bil. Det fin­nes meng­der av forsk­ning, blant an­net stu­di­er som ble pub­li­sert i Jour­nal of ap­plied phy­sio­lo­gy, som vi­se­ra­ten kom­bi­naj­son av kon­di­sjons­tre­ning og styrke­tre­ning (med løse vek­ter, tre­nings­ap­pa­ra­ter el­ler egen kropps­vekt) kan på­vir­ke meng­den kropps­fett og mage­fett hos over­vek­ti­ge. Styrke­tre­ning gir økt mus­kel­mas­se, for­and­rin­ger i kropps­byg­nin­gen og mid­re fett.

Selv­mid­dels­in­ten­siv kon­di­sjons­tre­nings om gå­tu­rer, kan gjø­re mye for vekt­ned­gan­gen. I en fersk un­der­sø­kel­se fra Lon­don School of Eco­no­mics kon­klu­de­rer fors­ker­ne at ras­ke gå­tu­rer som gjen­nom­fø­res ofte nok er like ef­fek­ti­ve som å tre­ne på tre­nings­sen­ter for dem som vil hol­de vek­ten el­ler gå ned i vekt. I en stu­die som ble gjen­nom­ført på 50 000 pa­si­en­ter i pe­rio­den 1999–2012 kon­sta­ter­te man at de som tok gå­tu­rer re­gel­mes­sig had­de la­ve­re KM I( kropps masse­in­deks) enn de som del­tok på tre­ning med høy­ere in­ten­si­tet.

Selv om re­sul­ta­tet ikke vi­ser seg umid­del­bart, har kom­bi­na­sjo­nen re­gel­mes­sig tre­ning og ba­lan­sert kost­hold vist seg å være den sik­res­te og mest ef­fek­ti­ve me­to­den for å kvit­te seg med uøns­ket kropps­fett.

«Når man be­ve­ger seg bru­ker krop­pen blod­suk­ker og kropps­fett som driv­stoff,» for­kla­rer Brewer. «Om du vil gå ned i vekt og re­du­se­re fett­pro­sen­ten må du opp­nå en ne­ga­tiv energi­ba­lan­se, det vil si at du må for­bren­ne fle­re ka­lo­ri­er enn du spi­ser. For å for­bren­ne ett kilo fett må du kvit­te deg med om­trent 9 000 ka­lo­ri­er.»

I lø­pet av et ma­ran­ton­løp går det med bare om­lag en tredje­del av det. Der­som du opp­når en dag­lig ne­ga­tiv energi­ba­lan­se gjen­nom pul­sø­ken­de tre­ning og kon­troll over energi­inn­ta­ket, kan du re­du­se­re fett­pro­sen­ten din be­ty­de­lig.

Fors­ke­re fra Uni­ver­sity of Wes­tern Aust­ra­lia har dess­uten kon­sta­tert at lø­ping har en ap­pe­titt­re­gu­le­ren­de virk­ning som gjør det let­te­re å hol­de vek­ten. Per­soner som løp in­ter­val­ler i et for­søk, svar­te at de kjen­te mind­re lyst til å små­spi­se, tak­ket være re­du­sert pro­duk­sjon av sult­hor­mo­net gh­re­lin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.