DONG QUAI UAI

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Dong quai, el­ler r ki­ne­sisk kvann, kal­les også «kvinnelig g gin­seng». I tra­di­sjo­nell ki­ne­sisk medisin n fore­skri­ves ur­ten iblant for å lind­re sym­pto­mer mp­to­mer på over­gangs­al­der el­ler men­strua­sjons­smer­ter. trua­sjons­smer­ter. Det fin­nes forsk­ning ning som har vist at dong quai har en av­slap­pen­de ef­fekt på musk­le­ne lene i liv­mo­ren og ut­vi­der de små blod­ka­re­ne, men i un­der­sø­kel­ser kel­ser der man har sett på be­hand­lings­re­sul­ta­ter re­sul­ta­ter hos pa­si­en­ter har mid­de­let ikke kke gitt bed­re re­sul­ta­ter enn place­bo. Det et kan til og med være far­lig for noen, si­den den har vist seg å for­styr­re blo­dets dets koa­gu­le­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.