ODØRFRI HVITLØK

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Fors­ker­ne har sett at det fin­nes en sam­men­heng mel­lom kost­hold som er na­tur­lig rikt på hvitløk og re­du­sert fore­komst av tykk- og ende­tarms­kreft. Det fin­nes en del be­legg for at lukt­frie hvit­løk­skaps­ler kan gi sam­me be­skyt­tel­se. Det ser også ut som hvit­løks­til­skudd sen­ker blod­tryk­ket noe, men det er frem­de­les uklart om det re­du­se­rer dø­de­lig­he­ten for hjer­te- og kar­syk­dom­mer. En om­fat­ten­de un­der­sø­kel­se fra Stan­ford-uni­ver­si­tet i USA, som ble pub­li­sert i 2007, vis­te også at hvitløk, uan­sett form, ikke re­du­se­rer ko­les­te­ro­let i blo­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.