In­gen

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Søvn -

vet nøy­ak­tig hvor­for vi so­ver. Vi vet av egen er­fa­ring at vi må sove. For hvem er vel ikke gri­ne­te etter å ha hatt en dår­lig natt? Men hva sier forsk­nin­gen? Søvn­fors­ker­ne er eni­ge om at søvn er av­gjø­ren­de for at vi skal ha det bra. Stu­di­er har på­vist all­slags po­si­ti­ve virk­nin­ger, som at søvn for­bed­rer min­net. Ten­årin­ger tren­ger fak­tisk like mye søvn som små­barn. Så langt har fors­ker­ne lyk­tes i å be­skri­ve fle­re av de bio­lo­gis­ke pro­ses­se­ne som hen­ger sam­men med uli­ke søvn­fa­ser. Men man­ge sto­re spørs­mål gjen­står – for ek­sem­pel hvor­for vi drøm­mer. De fles­te av opp­da­gel­se­ne er gjort bare i lø­pet av de sis­te 25 åre­ne, så fle­re svar ven­ter kan­skje like rundt hjør­net. Inn­til vi­de­re kan du for­dy­pe deg i de sis­te opp­da­gel­se­ne fra Jon Blunds rike.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.