HVOR LANGT SPRER ET NYS EL­LER EN HOSTEKULE SEG?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - ? & ! -

Med tan­ke på hvor man­ge smitt­som­me syk­dom­mer som sprer seg gjen­nom luf­ta, er det skik­ke­lig ek­kelt når noen hos­ter på deg. Men iføl­ge fors­ke­re ved MIT i USA er det ikke bare per­sonen i se­tet ved si­den av, vi tren­ger å be­kym­re oss om. Når noen hos­ter, kan drå­per spres opp­til 6 me­ter, og et nys til­bake­leg­ger hele 8 me­ter. Drå­pe­ne kan dess­uten sve­ve rundt i luf­ta i opp­til 10 mi­nut­ter.

Alle spørs­må­le­ne om helse som du har gått rundt og lurt på, men ald­ri har som­let deg til å fin­ne svar på ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.