Hva er vit­sen med en hvit må­ned?

Etter noen hel­ger fylt av fest og sprit er det man­ge som be­gyn­ner å ten­ke over al­ko­hol­va­ne­ne sine, og noen vel­ger å ta en hvit må­ned. Men fin­nes det noen helse­for­de­ler med å være to­tal­av­holds bare i en må­ned?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Innhold - TEKST: MICHAEL MOS­LEY

Åta en «hvit må­ned» har blitt sta­dig mer po­pu­lært se sis­te åre­ne, og jeg vet om gans­ke man­ge som har prøvd det. Hvit må­ned er et kon­sept som ble lan­sert av blant an­net den bri­tis­ke ide­el­le or­ga­ni­sa­sjo­nen Al­co­hol Con­cern. På de­res nett­side be­skri­ves noen av be­grun­nel­se­ne for en hvit må­ned: «å kun­ne ta kon­troll over sitt for­hold til al­ko­hol » og « å sti­mu­le­re til en dis­ku­sjon om al­ko­hol: hvor­for vi drik­ker, hva det gjør med oss, og hvor­dan vi kan mins­ke al­ko­ho­lens skade­virk­nin­ger».

Som po­ten­si­el­le for­de­ler opp­gis bed­re søvn­kva­li­tet, bed­re hud, vekt­ned­gang, en fan­tas­tisk fø­lel­se av å ha opp­nådd noe når må­ne­den er omme, samt at man spa­rer pen­ger.

Alt det­te ly­der jo fan­tas­tisk. Så da BBC spur­te om jeg vil­le prø­ve en «hvit no­vem­ber», tenk­te jeg: «hvor­for ikke?». Jeg li­ker å eks­pe­ri­men­te­re med meg selv, og en av for­de­le­ne med no­vem­ber er at må­ne­den bare har 30 da­ger, så jeg vil­le kom­me unna med å være tørr­lagt en dag mind­re.

Nå er jeg in­gen stor­drik­ker og har hel­ler ald­ri vært det. Ikke en­gang un­der lege­stu­di­et, der det var en gans­ke ut­bredt fylle­kul­tur i vis­se grup­per, plei­de jeg å drik­ke mer enn to–tre øl på en og sam­me kveld. Når al­ko­ho­len når hjer­nen min, har jeg om­trent en ti­me på meg til å ha det hem­nings­løst gøy før jeg går ned for tel­ling. Al­ko­hol gjør meg ikke til noe mor­somt sel­skap. Li­ke­vel har jeg lagt meg til va­nen å drik­ke nes­ten hver kveld, of­test rødvin, så jeg tenk­te at det kun­ne bli en in­ter­es­sant ut­ford­ring.

Jeg be­gyn­te med å logg­føre alt jeg drakk i lø­pet av noen uker, og det vis­te seg at jeg lå på cir­ka 20 al­ko­ho­len­he­ter per uke. Det er ikke enor­me meng­der, men li­ke­vel godt over gjel­den­de an­be­fa­ling i Stor­bri­tan­nia på høyst 14 en­he­ter i uken. Tid­li­ge­re var gren­sen 21 en­he­ter for menn og

14 for kvin­ner, men ret­nings­lin­je­ne ble endret i de­sem­ber 2016 sam­ti­dig som helse­de­par­te­men­tet er­klær­te at «det fin­nes in­gen helse­mes­si­ge grun­ner til å drik­ke al­ko­hol».

Den ka­te­go­ris­ke to­nen gjor­de meg både for­bau­set og litt skep­tisk, av grun­ner som jeg straks skal kom­me til­ba­ke til, men ut­ta­lel­sen ga meg en­da en grunn til å for­sø­ke meg på en hvit no­vem­ber. Så jeg gikk av sted for å avgi blod­prø­ver for å kon­trol­le­re fas­ten­de blod­suk­ker, le­ve­ren­zy­mer og ko­les­te­rolver­di­er, veie meg og ta blod­tryk­ket. Jeg la vin­flas­ke­ne ute av syne og var klar.

Å BRY­TE VA­NEN

De førs­te to uke­ne var en ut­ford­ring, for jeg had­de vent meg til å ta et glass til mid­da­gen og sav­net det vir­ke­lig. Jeg tenk­te at den bes­te må­ten å kla­re må­ne­den på var å for­tel­le folk hva jeg holdt på med, slik at det vil­le fø­les flaut å bak­ke ut.

Ven­ne­ne mi­ne var for­stå­el­ses­ful­le, og en po­si­tiv bi­ef­fekt var at jeg ikke var like fris­tet til å spi­se chips ved bar­dis­ken når vi møt­tes ute. Jeg syn­tes også at jeg ble mor­som­mere å om­gås, etter­som jeg ikke var like til­bøye­lig til å fal­le sam­men etter mid­da­gen. Der­imot mer­ket jeg ikke at ver­ken søvn el­ler hud for­bed­ret seg nevne­ver­dig.

Jeg had­de gode grun­ner til å full­fø­re min hvi­te må­ned, men jeg lur­te på om jeg vir­ke­lig kom til å opp­le­ve noen va­ri­ge for­de­ler hvis jeg fort­sat­te. Er al­ko­hol vir­ke­lig så far­lig i de re­la­tivt mo­de­ra­te meng­de­ne jeg had­de druk­ket de se­nes­te åre­ne?

Iføl­ge det bri­tis­ke helse­de­par­te­men­tet øker ri­si­ko­en for å dø med om lag 1 pro­sent om man drik­ker 14 al­ko­ho­len­he­ter i uken, for ikke å snak­ke om de 20 en­he­te­ne jeg gjen­nom­snitt­lig lan­det på. Tal­let vir­ker skrem­men­de, men Da­vid Spiegel­hal­ter, pro­fes­sor i ri­siko­for­stå­el­se ved Cam­brid­ge uni­ver­si­tet, har satt det i en sam­men­heng som gjør det let­te­re å tol­ke på­stan­den.

«En ti­mes tv-tit­ting om da­gen el­ler å spi­se ba­con noen gan­ger i uken er far­li­ge­re for helsen på lang sikt», sier han. «Det du må spør­re deg selv om, er hvor mye ny­tel­se du får ut av mo­de­rat drik­king.»

Ikke kjempe­skrem­men­de alt­så. Men hvor­dan er det da med på­stan­den at det er bed­re å være helt av­hol­den­de enn å drik­ke mo­de­rat, og at « det ikke fin­nes noen helse­mes­si­ge grun­ner til å drik­ke»? En som re­pre­sen­te­rer den lin­jen, er pro­fes­sor Tim Stock­well, sjef for sen­te­ret for av­hen­gig­hets forsk­ning ved Uni­ver­sity of Vic­to­ria i Ca­na­da. Han har gitt råd til myn­dig­he­ter i man­ge land om hvor­dan an­be­fa­lin­ge­ne for al­ko­hol bør se ut, og iføl­ge ham fin­nes det in­gen bio­kje­mis­ke for­de­ler ved å drik­ke. Han me­ner li­ke­vel at å drik­ke mo­de­rat kan være so­si­alt og bi­dra til helsen av den år­sak.

«Al­ko­hol kan gjø­re deg syk el­ler dre­pe deg på minst 60 uli­ke må­ter » , for­tel­ler han over et glass vann. «Det er ikke bare de åpen­ba­re fa­re­ne som leverskader. Menn som drik­ker tre til fire al­ko­ho­len­he­ter dag­lig, øker ri­si­ko­en for pro­stata­kreft. For kvin­ner øker ri­si­ko­en for å få bryst­kreft der­som de drik­ker al­ko­hol, uan­sett

«An­tal­let som dør av bryst­kreft, vil­le mins­ke med 10 pro­sent om in­gen i ver­den drakk.»

meng­de. An­tal­let som dør av bryst­kreft, vil­le mins­ke med 10 pro­sent om in­gen i ver­den drakk.»

Stock­well an­ser at de un­der­sø­kel­se­ne som ty­der på at mo­de­rat drik­king kan ha en be­skyt­tel­ses­ef­fekt, har al­vor­li­ge svak­he­ter. I grup­pen som ikke drik­ker over­ho­det, fin­nes både tid­li­ge­re al­ko­ho­li­ke­re og men­nes­ker med dår­lig helse, og det vrir re­sul­ta­tet til for­del for å drik­ke mo­de­rat. Stock­well an­be­fa­ler hvi­te da­ger, hvi­te må­ne­der og – for den som ikke sav­ner al­ko­ho­len – hvi­te år.

Alex­an­der Jo­nes, kar­dio­log og kli­nisk forsker ved Uni­ver­sity Col­le­ge Lon­don, er enig i at al­ko­hol øker ri­si­ko­en for man­ge kreft­ty­per. Han me­ner imid­ler­tid at det fin­nes be­legg for at al­ko­hol kan være bra for hjer­tet, i det mins­te i vel­dig lave do­ser. «Ri­si­ko­en for hjerte­syk­dom­mer er mye stør­re blant stor­drik­ke­re enn blant av­holds­men­nes­ker», sier han. « Men det fin­nes sto­re pro­spek­ti­ve stu­di­er som vi­ser at den som drik­ker mo­de­ra­te meng­der al­ko­hol, kan­skje opp­til to en­he­ter om da­gen, mins­ker ri­si­ko­en for ko­ro­nar hjerte­syk­dom og slag se­ne­re i livet.» Så hvem har rett? Den bes­te må­ten å be­døm­me ef­fek­ten av mo­de­rat drik­king vil­le være å ta en stor grup­pe per­soner som ikke drik­ker og dele dem til­fel­dig inn i to grup­per, gi den ene grup­pen al­ko­hol og den and­re vann og føl­ge dem i lø­pet av fle­re år. En slik un­der­sø­kel­se vil­le være så godt som umu­lig å gjen­nom­føre. Men re­sul­ta­te­ne av en mer be­skje­den stu­die ble pub­li­sert i 2015 i An­nals Of In­ter­nal Me­di­ci­ne. I den un­der­sø­kel­sen had­de fors­ke­re ved Ben-gurion-uni­ver­si­te­tet i Is­rael tatt 224 type 2- dia­be­ti­ke­re som sjel­den drakk og til­fel­dig delt dem i grup­per som fikk et glass med 15 cl rødvin, hvit­vin el­ler mi­ne­ral­vann til mid­da­gen hver kveld i to års tid. 15 cl vin per kveld blir om­trent 14 al­ko­ho­len­he­ter på en uke. Vi­nen og van­net ble delt ut gra­tis og de tom­me flas­ke­ne sam­let inn et­ter­på for å kon­trol­le­re at for­søks­per­sone­ne vir­ke­lig drakk re­gel­mes­sig. Så hvor­dan gikk det? Etter­som jeg selv er en rødvins­drik­ker som stre­ver med å hol­de blod­suk­ke­ret på jevnt nivå, ble jeg glad for de mål­ba­re helse­for­de­le­ne var størst hos dem som drakk rødvin, tett­fulgt av hvit­vin s drik­ker­ne,

mens de som had­de druk­ket mi­ne­ral­vann, hav­net på tredje­plass.

Fors­ker­ne kon­klu­der­te med at rødvin had­de best ef­fekt på stoff­skif­tet, ho­ved­sa­ke­lig gjen­nom å for­bed­re fett­pro­fi­len. Rødvin økte det gode ko­les­te­ro­let (HDL) og apoli­po­pro­tei­net A1 (en av de vik­tigs­te be­stand­de­le­ne i Hdl-ko­les­te­rol) samt re­du­ser­te for­hol­det mel­lom to­talkoles­te­rol og Hdl-ko­les­te­rol.

Pro­fes­sor Iris Shai som had­de an­svar for for­sø­ket, for­tel­ler at rød- og hvit­vi­nen had­de om­trent sam­me al­ko­hol­inn­hold, men at den røde inne­holdt sju gan­ger så mye fe­no­ler og mel­lom fire og tret­ten gan­ger så høye ni­vå­er av vis­se resverat­ro­ler som den hvi­te.

I stu­di­en ble det kon­sta­tert at 14 al­ko­ho­len­he­ter i uken ikke had­de noen mål­ba­re ne­ga­ti­ve virk­nin­ger på blod­trykk el­ler le­ver­funk­sjon, og hel­ler ikke før­te til økt fett­pro­sent. Noe som over­ras­ker, er at beg­ge de vin­drik­ken­de grup­pe­ne opp­lev­de en be­ty­de­lig for­bed­ring av søvn­kva­li­te­ten sam­men­lik­net med grup­pen som drakk vann. In­ter­es­sant nok var det for de for­søks­per­sone­ne som bruk­te lengst tid på å bry­te ned al­ko­ho­len og som alt­så had­de den len­ger i syste­met, at de største helse­for­de­le­ne ble no­tert – og det var bare de som fikk jev­ne­re blod­suk­ker. Det ta­ler for at selv om rødvin inne­hol­der helse­frem­men­de forbindelser, har også al­ko­ho­len be­tyd­ning.

Det­te var en gans­ke liten stu­die som på­gikk i en re­la­tivt kort pe­rio­de og som var kon­sen­trert om type 2-dia­be­ti­ke­re. Fors­ker­ne un­der­stre­ket der­for med ret­te at man må be­hand­le re­sul­ta­te­ne med en viss for­sik­tig­het. Men slik jeg ser det, er stu­di­en en­da et over­be­vi­sen­de be­vis på at et glass vin nå og da sann­syn­lig­vis ikke gjør noen ska­de, men fak­tisk kan gjø­re en godt.

MITT SLAN­KE­RE JEG

Hvor­dan ble jeg så på­vir­ket av min al­ko­hol­frie må­ned? Da no­vem­ber var omme, had­de jeg gått ned drøyt to kilo, noe som var en gle­de­lig over­ras­kel­se. En flas­ke rødvin inne­hol­der om lag 630 ka­lo­ri­er, så det å ikke drik­ke på en må­ned had­de spart meg for cir­ka 5000 ka­lo­ri­er, noe som til­sva­rer cir­ka 0,7 kilo fett. Jeg har en fø­lel­se av at den chip­sen jeg ikke spis­te også gjor­de sitt.

Det er vans­ke­lig å an­slå hvor mye pen­ger jeg spar­te, for når jeg gikk ut og spis­te el­ler drakk,

be­tal­te jeg li­ke­vel min del av reg­nin­gen. Hjem­me spar­te jeg kan­skje 40 pund (rundt 400 kr) på vin­flas­ke­ne jeg ikke kjøp­te.

Når det gjel­der de fy­sis­ke virk­nin­ge­ne, sank blod­tryk­ket en anel­se, og jeg fikk en mo­de­rat for­bed­ring i fas­ten­de blod­suk­ker- og ko­les­te­rolver­di­ene. Le­ver­ver­di­ene mi­ne var der­imot ufor­and­re­de. Alt i alt var det et in­ter­es­sant eks­pe­ri­ment. Som føl­ge av det jeg har kom­met fram til, vil jeg prø­ve å be­gren­se meg til 14 al­ko­ho­len­he­ter i uken, for det sy­nes å være den gyl­ne mid­del­vei. Og lyk­ke til, alle dere som sat­ser på en hvit må­ned.

«Å spi­se ba­con noen gan­ger i uken er far­li­ge­re for helsen på lang sikt.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.