PLANTE­HVIS­KE­REN

En sult­ka­ta­stro­fe tru­er. Step­hen Long ar­bei­der for å skaf­fe mat til mas­se­ne ved å for­bed­re plan­te­ne vi spi­ser

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MENNESKELIG PÅVIRKNING -

På midt­en av 1900-tal­let var man­ge de­ler av ver­den på ran­den av hun­gers­nød. En vok­sen­de ver­dens­be­folk­ning gjor­de at man na­er­met seg ka­pa­si­te­ten for hvor mye mat som kun­ne pro­du­se­res, og det fikk ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­ser. Li­ve­ne til mer enn en mil­li­ard men­nes­ker ble imid­ler­tid red­det av en “grønn re­vo­lu­sjon”, ved at vann­ings­tek­nik­ker, hy­brid­frø­tek­no­lo­gi og menneskeskapte gjød­sel­va­ri­an­ter og in­sekt­mid­ler ble over­ført fra den in­du­stria­li­ser­te de­len av ver­den til fat­ti­ge­re land.

I dag står vi over­for en lik­nen­de kri­se. “FNS or­ga­ni­sa­sjon for er­na­e­ring og land­bruk sier at vi kom­mer til å tren­ge 70 pro­sent mer mat in­nen 2050, og med det ek­sis­te­ren­de tem­po­et på for­bed­rin­ge­ne som gjø­res, kom­mer vi ikke til å greie det”, sier Step­hen Long, di­rek­tør for Ri­pe-pro­sjek­tet, som prø­ver å dan­ne gro­bunn for en ny grønn re­vo­lu­sjon ved å ut­vik­le plan­ter som har mer ef­fek­tiv foto­syn­te­se.

“Foto­syn­te­se er pro­ses­sen som kon­ver­te­rer sol og kar­bon­di­ok­sid til sub­stan­sen en plan­te be­står av, så det er i bunn og grunn kil­den til all ma­ten vi spi­ser. Vi vet at den­ne pro­ses­sen ikke er spe­si­elt ef­fek­tiv i mat­plan­ter, og vi vet nå nok om den til at vi kan be­gyn­ne å for­bed­re ef­fek­ti­vi­te­ten på gen­etisk nivå.”

Men skul­le kan­skje tro at foto­syn­te­sen ikke kun­ne gjø­res mer ef­fek­tiv. Tross alt, hvor­for vil­le ikke evo­lu­sjo­nen ha op­ti­ma­li­sert en så vik­tig pro­sess? Men Long på­pe­ker at evo­lu­sjo­nen op­ti­ma­li­se­rer for over­le­vel­se og re­pro­duk­sjon, ikke mak­si­mal av­ling.

Mil­jø­et har også end­ret seg si­den den førs­te grøn­ne re­vo­lu­sjo­nen. “Et vik­tig mo­le­kyl i foto­syn­te­sen er kar­bon­di­ok­sid, og i lø­pet av de sis­te 50 åre­ne har vi økt kon­sen­tra­sjo­nen av kar­bon­di­ok­sid i atmos­fa­eren med 25 pro­sent. Det er en vel­dig kort tid for evo­lu­sjo­nen å til­pas­se seg på”, sier Long.

Så han og team­et hans be­stem­te seg for å be­vi­se at det er mu­lig å for­bed­re ef­fek­ti­vi­te­ten til foto­syn­te­sen. Med støt­te fra fon­det til Bill og Mel­in­da Ga­tes be­gyn­te de med prø­ver på to­bakk, en plan­te som det er re­la­tivt en­kelt å jus­te­re. De over­før­te ge­ner fra Ara­bidopsis tha­lia­na, el­ler vår­skrinne­blom, til to­bakks­plan­ten med håp om få den til å kvit­te seg med varme­ener­gi på en mer ef­fek­tiv måte. Så ble tre va­ri­an­ter av dis­se jus­ter­te plan­te­ne dyr­ket, og det vis­te seg at de had­de 13,5, 19 og 20 pro­sent stør­re av­lin­ger enn van­li­ge to­bakks­plan­ter. “Selv om vi nå for­står de­tal­je­ne i foto­syn­te­sen, er det en kom­pleks pro­sess med mer enn 160 trinn. Den førs­te de­len av pro­sjek­tet gikk ut på å si­mu­le­re pro­se­dy­ren på en data­ma­skin. Der kun­ne vi prø­ve fle­re mil­li­ar­der ma­ni­pu­la­sjo­ner for å fin­ne den bes­te må­ten å gjø­re det på.”

I til­legg ble dis­se imponerende re­sul­ta­te­ne nådd med mi­ni­mal øk­ning i res­surs­kost­na­der. De mo­di­fi­ser­te plan­te­ne krev­de bare 1 til 2 pro­sent mer ni­tro­gen enn de umo­di­fi­ser­te, og ikke mer vann.

Det sto­re spørs­må­let er om re­sul­ta­te­ne med to­bakks­plan­te­ne kan over­fø­res til mat­plan­ter, og det er god grunn til å tro at det er til­fel­let. Foto­syn­te­se fun­ge­rer på sam­me måte i to­bakk som i man­ge mat­veks­ter, og det er plan­lagt tester for å se om til­sva­ren­de mo­di­fi­ka­sjo­ner kan gi stør­re av­lin­ger for veks­ter som ris, øye­bøn­ner og ma­niok. Po­ten­sia­let er enormt, men ti­den går. “In­no­va­sjo­ne­ne vi kom­mer opp med i dag tren­ger rundt 20 år for å bli til­gjen­ge­li­ge for bøn­de­ne i det om­fang som er nød­ven­dig”, sier Long. “Så selv om 2050 hø­res ut som det er langt frem i tid, er det egent­lig rett rundt hjør­net.”

“FNS or­ga­ni­sa­sjon for er­na­e­ring og land­bruk sier at vi kom­mer til å tren­ge 70 pro­sent mer mat in­nen 2050. Med det ek­sis­te­ren­de tem­po­et på for­bed­rin­ge­ne som gjø­res, kom­mer vi ikke til å greie det.”

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.