IN­TER­VJU

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MENNESKELIG PÅVIRKNING -

Hvor­dan grei­er­duå hol­de op­ti­mis­men oppe?

I fjor ga den førs­te av dis­se ma­ni­pu­le­rin­ge­ne oss 20 pro­sent øk­ning i pro­duk­ti­vi­tet. Man er nor­malt for­nøyd hvis man grei­er én pro­sent. Så det vis­te oss at vi er in­ne på noe. To av kol­le­ga­ene mine som job­ber med for­skjel­li­ge me­to­der for å for­bed­re foto­syn­te­sen, har hatt stor suksess med felt­prø­ve­ne sine i år.

Har du­no­en­gang­hatt lyst til å gi opp?

Det har vært øye­blikk hvor det har vært fris­ten­de å gi opp. En lang stund var det man­ge som trod­de at foto­syn­te­sen ikke kun­ne for­bed­res i mat­plan­ter, for­di evo­lu­sjo­nen umu­lig kun­ne ha latt en gra­tis lunsj stå igjen på bor­det.

Hva sva­rer­du folk som­sier at­pro­sjek­tet ditttttttttttttttttttttttt ikke fun­ge­rer?

Jeg sva­rer at vi har gode be­vi­ser fra fle­re felt­prø­ver som vi­ser at det fun­ge­rer.

Hvis du kun­ne leie et di­gert re­klame­skilt på Ti­mes Squa­re, hva vil­le du skre­vet på det?

“Ikke vær til­freds med den glo­ba­le mat­for­sy­nin­gen – den er i al­vor­lig fare.”

Hvor­dan kom­mer forsk­nings­fel­tet ditt til å se ut i 2050?

Jeg tror de gen­etis­ke verk­tøy­ene vi har ut­vik­let i lø­pet av de sis­te 20 til 30 åre­ne kom­mer til å være i bruk i stor ska­la. Så vi kom­mer til å ha smar­te veks­ter som tå­ler for­skjel­li­ge om­gi­vel­ser, og pro­du­se­re mat på mer bære­kraf­tig vis. Det er det tek­no­lo­gi­en kom­mer til å la oss gjø­re. Om vi er vil­li­ge til å ak­sep­te­re den­ne tek­no­lo­gi­en, er en an­nen sak.

OVER: Mo­di­fi­ser­te spi­rer plan­tes på en åker i re­gi av Ri­pe-pro­sjek­tet. TIL VENST­RE: En åp­ning i et to­bakk­blad. Dis­se små po­re­ne re­gu­le­rer trans­por­ten av gas­ser mel­lom atmo­sfæ­ren og bladets ind­re. Når det er mørkt el­ler un­der tør­re for­hold, luk­kes de så plan­te­ne ikke mis­ter vann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.