DRONER

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MENNESKELIG PÅVIRKNING -

2Syste­mer som kan vars­le tid­lig, kan bety for­skjel­len mel­lom liv og død. Men å for­ut­se hvor van­net kom­mer og hvor mye det blir, kan være vans­ke­lig. Selv Saudi-ara­bia, som lig­ger i en tørr re­gion, har hatt 100 døds­fall som føl­ge av over­svøm­mel­ser de sis­te fem åre­ne. Fors­ke­re fra Jed­dah har job­bet med et drone­sys­tem som kan gi opp­til to ti­mers var­sel før en flom inn­tref­fer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.