FLYTENDE HJEM

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MENNESKELIG PÅVIRKNING -

I Mar­low i Buck­ing­ham­s­hi­re lig­ger det et hus på bred­den av Them­sen. I stu­en kan be­boer­ne kik­ke ut på va­e­ret uten å va­ere be­kym­ret for over­svøm­mel­ser. Det kan kan­skje reg­ne så mye at vann­i­vå­et i el­ven sti­ger, men da gjør hu­set bare det sam­me. Meste­par­ten av ti­den hvi­ler hu­set på elve­bred­den, om­gitt av en hage, som and­re hus. Det ser ut som et van­lig mo­der­ne hus fra ut­si­den, men det som skil­ler det fra and­re hus, lig­ger un­der sel­ve byg­nin­gen. Vann­tett be­tong går rundt kjel­le­ren i et for­ster­ket, men po­røst hull i bak­ken. Når van­net sti­ger, fly­ter hele hu­set, styrt av fi­re ver­ti­ka­le søy­ler. Hu­set kan sti­ge hele 2,5 me­ter.

Tom Heap er pro­gram­le­der for Pa­no­ra­ma og BBC Coun­try­fi­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.