IN­TER­VJU

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MENNESKELIG PÅVIRKNING -

Hva er det som mo­ti­ve­rer deg?

Spen­nin­gen i opp­da­gel­ser. Jeg blir også mo­ti­vert av brev jeg får fra pa­si­en­ter og sam­ta­le­ne jeg har med stu­den­te­ne mine.

Har du noen gang hatt lyst til å gi opp?

Ja. Konstan­te ne­der­lag og av­slag på støtte­søk­na­der kan va­ere hardt. Al­le føl­ger med når du har suksess, men de vet ikke om de fem til ti ne­der­la­ge­ne du har opp­levd for å kom­me dit.

Hva sva­rer du folk som sier at pro­sjek­tet ditt ikke har noe for seg?

Først og fremst prø­ver jeg å lyt­te til dem. Jeg er all­tid åpen for ide­er og til­bake­mel­din­ger, men jeg lar meg ikke stop­pe av folk som av­fei­er ar­bei­det mitt.

Hvis du kun­ne leie et di­gert re­klame­skilt på Ti­mes Squa­re, hva vil­le du skre­vet på det?

“Stopp ha­bi­tat­de­struk­sjon, og støtt opp­rett­hol­del­sen av ver­dens bio­lo­gis­ke og kul­tu­rel­le mang­fold.” Kan­skje ikke så sexy, men det vil­le va­ert min mel­ding til folk.

Hvor­dan kom­mer forsk­nings­fel­tet ditt til å se ut i 2050?

Jeg ser for meg en ny epo­ke in­nen medi­si­nen, der vi kan ta oss av re­sis­ten­te in­fek­sjo­ner på en ny måte. Frem­skritt i for­stå­el­sen av hvor­dan syner­gis­tis­ke te­ra­pi­er fun­ge­rer vil gjø­re det mu­lig å de­sig­ne bed­re medi­si­ner. Det­te vil i sin tur re­du­se­re al­vor­lig­hets­gra­den til syk­dom­mer og gjø­re det mu­lig å be­hand­le in­fek­sjo­ner som er re­sis­ten­te mot anti­bio­ti­ka.

OVER: Mrsa-bak­te­ri­er (de rose ku­le­ne) er re­sis­ten­te mot man­ge van­li­ge anti­bio­ti­ka, noe som gjør en in­fek­sjon vans­ke­lig å be­hand­le.

TIL VENST­RE: Eks­trakt fra edel­kas­tan­je kan blok­ke­re virk­nin­ge­ne av MRSA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.