REFLEKSJON AV SOLLYS

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MILJØSKADER -

5Det fin­nes fle­re må­ter å re­flek­te­re sol­ly­set bort fra jor­den på, for på den må­ten å kjø­le ned pla­ne­ten. Den førs­te er gi sky­ene bed­re re­flek­sjons­grad. Mind­re vann­drå­per fø­rer til at dam­pen i atmos­fa­eren blir hvi­te­re, noe som kan føre til at mer av sol­ly­set blir re­flek­tert. Ved å re­du­se­re dråpe­stør­rel­sen med skyså­ings­tek­nik­ker, som å spru­te sjø­vann fra skip, kan sky­ene gjø­res ly­se­re for å for­ster­ke virk­nin­gen. Al­ter­na­ti­vet er å spru­te svo­vel­di­ok­sid el­ler svo­vel­syre ut i den øvre atmos­fa­eren for å dan­ne små par­tik­ler som re­flek­te­rer yt­ter­li­ge­re et par pro­sent av sol­strå­le­ne til­ba­ke ut i ver­dens­rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.