IN­TER­VJU

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MILJØSKADER -

Hva er det som mo­ti­ve­rer deg?

Sky­enes rol­le i et klima i for­and­ring er noe vi ikke har for­stått fullt ut de sis­te ti­åre­ne. Nå er vi kom­met til et punkt der vi har kraf­ti­ge nok data­ma­ski­ner og plan­lag­te eks­pe­ri­men­tel­le ini­tia­ti­ver, som pro­sjek­tet med å gjø­re sky­ene ly­se­re, så nå kan det se ut som om vi har håp om å gjø­re frem­skritt.

Har du noen gang hatt lyst til å gi opp?

Forsk­ning fø­les av og til som om man er på en berg-og-dal-ba­ne. Noen gan­ger kom­mer du in­gen vei i fle­re må­ne­der, noe som kan va­ere eks­tremt frust­re­ren­de. Men det er desto mer gi­ven­de når du endelig gjør et gjen­nom­brudd.

Hva sva­rer du folk som sier at pro­sjek­tet ditt ikke har noe for seg?

Vi vet ikke om det kom­mer til å fun­ge­re å gjø­re sky­ene ly­se­re til havs, men det­te pro­sjek­tet gir oss en mu­lig­het til å kjø­re eks­pe­ri­men­ter og sam­le inn ver­di­ful­le data, ikke bare for det­te pro­sjek­tet men for å for­stå sam­hand­lin­ger mel­lom gas­ser og sky­er ge­ne­relt sett.

Hvor­dan tror du pla­ne­ten lig­ger an om 30 år?

Jeg skul­le gjer­ne sett en sam­let inn­sats for å fjer­ne fos­silt bren­sel til for­del for lav­kar­bo­n­al­ter­na­ti­ver som er øko­no­misk kon­kur­ranse­dyk­ti­ge, og jeg vil gjer­ne se fle­re hy­brid­bi­ler og el­bi­ler på vei­ene.

Hvor­dan kom­mer forsk­nings­fel­tet ditt til å se ut i 2050?

Det er en spen­nen­de tid for klima­mo­del­le­ring. Vi har be­gynt å gå bort fra å mo­del­le­re in­di­vi­du­el­le re­gio­ner over kor­te tids­pe­rio­der. I frem­ti­den kom­mer vi til å kun­ne mo­del­le­re hele ver­den med en oppløsning på en kilo­me­ter el­ler mind­re over lan­ge pe­rio­der, noe som vil gjø­re spå­dom­me­ne våre langt mer pre­si­se.

OVER: Spo­re­ne i dis­se sky­ene er for­år­sa­ket av ør­små par­tik­ler som slip­pes ut fra skip. Vann­damp kon­den­se­res rundt par­tik­le­ne og gjør sky­ene ly­se­re.

TIL VENST­RE: Kon­sept­skis­se av en båt som spru­ter sjø­vann opp i sky­ene for å gjø­re dem ly­se­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.