VÅT­MAR­KER

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - MILJØSKADER -

Torv­my­rer ble dan­net for fle­re mil­lio­ner år si­den av mose, tre­verk og døde plan­ter. De kan va­ere enor­me. I 2014 ble en myr på stør­rel­se med Eng­land fun­net i Kon­go.

Si­den ned­bry­te­re ikke kan over­le­ve i dis­se våte, ok­sy­gen­fat­ti­ge for­hol­de­ne, blir ikke or­ga­nisk ma­te­ria­le ned­brutt, så kar­bo­net i plan­te­ne blir fan­get i tor­ven. Hver kvad­rat­me­ter med torv kan va­ere full av fle­re hund­re kilo ukom­pos­tert or­ga­nisk ma­te­ria­le. Forsk­ning har vist at om­trent 450 mil­li­ar­der tonn torv be­fin­ner seg i torv­my­rer rundt om­kring i ver­den, til­sva­ren­de 65 år med gjel­den­de nivå av kar­bon­ut­slipp fra å bren­ne fos­silt bren­sel.

Når torv tør­ker, slip­pes kar­bon ut i atmos­fa­eren. I lø­pet av de nes­te hundre­åre­ne kan 40 pro­sent av kar­bo­net gå tapt i grun­ne torv­my­rer, og så mye som 86 pro­sent fra dy­pe­re my­rer.

Glo­bal opp­var­ming tør­ker ikke bare ut torv­my­re­ne, den får også de fros­ne my­re­ne til å tine. Un­der tund­ra­en i Ark­tis lig­ger det mer enn 1000 mil­li­ar­der tonn kar­bon, el­ler dob­belt så mye

som men­nes­ke­nes ut­slipp si­den den in­du­stri­el­le re­vo­lu­sjon. Menneskeskapte klima­end­rin­ger har tvun­get ark­tis­ke luft­tem­pe­ra­tu­rer til å sti­ge dob­belt så fort and­re ste­der på pla­ne­ten, mens per­ma­frost­tem­pe­ra­tu­re­ne har gått opp 5,5 °C si­den 1980-tal­let.

Selv om man har va­ert redd for at ti­ning av per­ma­fros­ten kan for­år­sa­ke en gi­gan­tisk “rap” med metan og kar­bon­di­ok­sid, har ny forsk­ning av US Geo­lo­gical Sur­vey kon­klu­dert med at det sann­syn­lig­vis kom­mer til å bli en pro­sess som går grad­vis. Virk­nin­gen kom­mer uan­sett til å bli enorm.

Det som be­kym­rer fors­ker­ne er en så­kalt “til­bake­kob­lings­me­ka­nis­me”. Hvis per­ma­fros­ten var­mes opp for mye, vil noen mik­ro­ber kun­ne bi­dra til for­råt­nel­se av or­ga­nisk ma­te­ria­le, slip­pe ut fle­re driv­hus­gas­ser, var­me opp pla­ne­ten yt­ter­li­ge­re og tine opp per­ma­fros­ten. Med frykt for en mu­lig ukon­trol­lert glo­bal opp­var­ming, har noen fors­ke­re fore­slått ra­di­ka­le geotek­nis­ke løs­nin­ger.

Lewis på Ytre He­bri­de­ne i Skott­land har lang tra­di­sjon for å bru­ke torv som bren­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.