BIER

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - UTRYDDELSE -

In­sek­ter har pol­li­nert bloms­ter i 100 mil­lio­ner år, og rundt 70 pro­sent av land­bru­ket av­hen­ger i dag av at de fort­set­ter å gjø­re det. Men in­sekt­mid­ler, tap av ha­bi­ta­ter, inn­før­te ar­ter og syk­dom har ført til en dras­tisk ned­gang i den glo­ba­le be­stan­den. Hvis det­te fort­set­ter, kan det få ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­ser for mat­pro­duk­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.