IN­TER­VJU

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - UTRYDDELSE -

Hvor­dan grei­er du å hol­de op­ti­mis­men oppe?

Jeg tror det fin­nes håp. Det er noen me­get mot­stands­dyk­ti­ge ko­ral­ler som ser ut til å kla­re seg bra til tross for de ut­ford­ren­de for­hol­de­ne, og det er frem­de­les noen ube­rør­te rev igjen.

Har du noen gang hatt lyst til å gi opp?

En gang, tid­lig i pro­ses­sen, gikk jeg glipp av gy­tin­gen, for­di jeg trod­de at det ikke kom til å skje og gikk hjem. Det var en for­fer­de­lig opp­le­vel­se, men det fikk meg til å inn­se at vi måt­te kon­trol­le­re pro­ses­sen, og det før­te til opp­set­tet vi har i dag.

Hva sva­rer du folk som sier at pro­sjek­tet ditt ikke har noe for seg?

Jeg tror de bare må kom­me ned og til­brin­ge litt tid med oss, så de kan se hva vi har opp­nådd. Det vi ut­vik­ler her, kom­mer til å dan­ne grunn­la­get for man­ge and­re fan­tas­tis­ke ar­bei­der.

Hvis du kun­ne leie et di­gert re­klame­skilt på Ti­mes Squa­re, hva vil­le du skre­vet på det?

Et bil­de for­tel­ler mer enn tu­sen ord, så jeg had­de lagt ut noen bil­der av ko­rall­rev: de fargerike og fris­ke som er ful­le av fisk, og så et ble­ket, skadd, tomt og dø­en­de et. Før og etter.

Hvor­dan kom­mer forsk­nings­fel­tet ditt til å se ut i 2050?

På sam­me måte som folk dyrker tra­er in­nen­dørs i dag, tror jeg vi vil se at ko­ral­ler blir dyr­ket i land­ba­ser­te an­legg som bru­kes til å gi rev som sli­ter li­vet til­ba­ke.

TIL VENST­RE: Dis­se ko­ral­le­ne i Nord-su­la­wesi i In­do­ne­sia har bitt ble­ket etter en stig­ning i havtem­pe­ra­tu­ren.

OVER: Kjønns­cel­ler fra en ko­rall­ko­lo­ni, som lik­ner på en stjerne­him­mel, slip­pes løs ved Cay­ma­nøy­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.