Vel­ger­ne flyk­ter fra Bom­penge­par­ti­et

Ba­re én av fem som stem­te FNB i høst, vil­le gjen­tatt val­get nå, vi­ser BTs fers­ke ber­gens­må­ling. Trym Aafløy me­ner det er ube­gri­pe­lig at man­ge av hans vel­ge­re går til Høy­re.

Bergens Tidende - - FORSIDE - PÅL ANDREAS MÆLAND paal.mae­[email protected] KAROLINE RISNES

Ba­re én av fem som ved fjor­årets valg stem­te på Trym Aafløy og Folke­ak­sjo­nen nei til mer bom­pen­ger (FNB), vil­le stemt på dem i dag, vi­ser en fersk BT-må­ling. Man­ge av vel­ger­ne går til Høy­re. – Ufor­ståe­lig, sier Aafløy. – Nå er kan­skje ikke sin­net over bom­pen­ge­ne like sterkt som før, sier Tho­re Gaard Olaus­sen i Re­spons Ana­ly­se.

Over 25.000 ber­gen­se­re stem­te Folke­ak­sjo­nen nei til mer bom­pen­ger (FNB) ved kom­mune­val­get i sep­tem­ber. Dersom det var kom­mune­valg i dag, vil­le ba­re rundt 6000 gjort det sam­me.

Det vi­ser et parti­baro­me­ter for Ber­gen tatt opp av Re­spons Ana­ly­se for BT den­ne uken. FNB får ba­re 4,1 pro­sents opp­slut­ning. Det er en hal­ve­ring fra de­sem­ber­må­lin­gen, og un­der en fjerde­del av det par­ti­et fikk i val­get (16,7 pro­sent).

– Eks­tremt lav lo­ja­li­tet

– Hoved­år­sa­ken er en eks­tremt lav lo­ja­li­tet blant FNBs vel­ge­re, sier Tho­re Gaard Olaus­sen i Re­spons Ana­ly­se.

Ba­re 21 pro­sent av dem som stem­te FNB ved val­get, kun­ne nå tenkt seg å gjør det igjen.

– Vi sier gjer­ne «ea­sy come, ea­sy go». FNB had­de jo nes­ten en til­sva­ren­de rask vekst i fjor vår, og da er det lett at vel­ger­ne går fort ut igjen også. Nå er kan­skje ikke sin­net over bom­pen­ge­ne like sterkt som før, sier Olaus­sen.

Mer enn hver fem­te FNBvel­ger har gått til Høy­re, og 12 pro­sent mel­der over­gang til Frp. He­le 27 pro­sent av vel­ger­ne som stem­te FNB i høst, er nå usik­re på hva de skal vel­ge – de har satt seg på gjer­det. Også Ap, Sp og SV ny­ter godt av fra­fal­ne FNBvel­ge­re på den­ne må­lin­gen.

– Den gode ny­he­ten for FNB er at de har så­pass man­ge som sit­ter på gjer­det. Det er of­te en type vel­ge­re som er let­te­re å pluk­ke ned igjen, enn dem som har gått til et an­net par­ti, sier Olaus­sen.

– Ufor­ståe­lig

Trym Aafløy me­ner vel­ger­ne ikke har fått med seg at han og de and­re fra FNB job­ber iher­dig mot bom­pen­ger fort­satt.

– Nå dri­ver vi po­li­tikk, og det skri­ver ikke medie­ne om. Vi har stemt imot by­vekst­av­ta­len seks gan­ger på grunn av bom­pen­ge­ne den av­ta­len in­ne­bæ­rer. Høy­re, der­imot, stem­mer ja gang på gang. Der­for er det ufor­ståe­lig at våre vel­ge­re hop­per over til dem.

– Det kan ten­kes at folk for­ven­ter at noe skal skje med en gang. I Stav­an­ger har FNB ved hjelp av sam­ar­beid med and­re par­ti­er klart å få vekk rush­tids­av­gif­ten, men i Ber­gen er det ikke po­li­tisk kli­ma for en slik end­ring, sier Aafløy.

– Får ikke ut­tel­ling

Han me­ner li­ke­vel det er ufor­ståe­lig at par­ti­et mis­ter så man­ge av vel­ger­ne.

– Vi er på bar­ri­ka­de­ne for la­ve­re ferge­pri­ser og imot det nye par­ke­rings­reg­le­men­tet i kom­mu­nen. Men det får vi ikke ut­tel­ling for på me­nings­må­lin­ge­ne. Høy­re, der­imot,

leg­ger ikke to pin­ner i kors for bi­lis­te­ne, hev­der Aafløy.

– Hvor­dan skal dere kla­re å få en mer sta­bil vel­ger­mas­se?

– In­gen­ting er sta­bilt når par­ti­et har ek­sis­tert i litt over ett år. Vi job­ber fort­satt med å ska­pe his­to­ri­en vår. Selv om vi ikke vin­ner sa­ker i by­sty­ret, så gjør vi det vi sa i valg­kam­pen at vi skul­le.

De to sto­re er til­ba­ke

På den­ne må­lin­gen har de «to sto­re», Ap og Høy­re, igjen over 50 pro­sent av vel­ger­ne til sam­men. Det har ikke skjedd si­den før FNB steg til him­mels i april i fjor.

– Parti­struk­tu­ren i Ber­gen er i ferd med å nor­ma­li­se­re seg litt igjen, med to sto­re par­ti­er og el­lers gans­ke lik for­de­ling som i stor­tings­val­get 2017, sier Olaus­sen.

By­råds­le­der Ro­ger Val­ham­mer (Ap) er for­nøyd med at par­ti­et hans, til tross for en skan­dale­fylt vin­ter, har klat­ret nes­ten seks pro­sent­po­eng si­den de­sem­ber. Det er to år si­den sist Ap nåd­de så høyt i BTs ber­gens­må­ling.

– Det­te er vel­dig opp­løf­ten­de tall. Vi har hatt en tur­bu­lent høst, og det var ikke gitt at vi skul­le gå opp. Det er in­spi­re­ren­de at vel­ger­ne øns­ker at vi skal fort­set­te å sty­re byen. Job­ben vi har med å gjen­opp­byg­ge til­li­ten er fort­satt like stor, selv om vi nå har hatt en god må­ling, sier Val­ham­mer.

– Blå by, ikke grå by

Etter kom­mune­val­get har Høy­re hatt en øk­ning på syv pro­sent­po­eng, iføl­ge BTs må­lin­ger. I mot­set­ning til Ap hol­der Høy­re seg sta­bilt i for­hold til må­lin­gen i de­sem­ber. Ha­rald Vic­tor Ho­ve (H) er li­ke­vel ikke be­kym­ret.

– Høy­re går til­ba­ke på na­sjo­na­le må­lin­ger. At vi i Ber­gen hol­der oss jevnt vi­ser at det er noe vi gjør lo­kalt. Vi får be­talt for at vi tar opp sa­ker som be­rø­rer folk i hver­da­gen, og vil hol­de blå­far­gen i po­li­tik­ken vår. Ber­gen er en blå by, vi skal ikke være grå­far­get.

Ho­ve er ikke over­ras­ket over at 21 pro­sent av FNBs vel­ge­re mel­der over­gang til Høy­re.

– Det­te vi­ser at det å stem­me på en pro­test­lis­te ikke nød­ven­dig­vis gir gjen­nom­slag. Det lig­ger en er­kjen­nel­se i at vel­ger­ne kom­mer til­ba­ke til oss. Høy­re skal byg­ge en grøn­ne­re by, men sam­ti­dig gjø­re det mu­lig for folk å kom­me seg dit de vil, sier han.

FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

VALGNATTEN: Trym Aafløy var valg­nat­tens sto­re vin­ner. Si­den sep­tem­ber har fire av fem vel­ge­re for­latt Bom­penge­par­ti­et.

TRONSKIFTE: Trym Aafløy og FNB mis­ter sta­dig vel­ge­re. Fle­re enn hver fem­te FNB-vel­ger sier nå at de vil stem­me på Ha­rald Vic­tor Ho­ve og Høy­re. Det kan ikke Aafløy for­stå.

FOTO: TOR HØVIK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.