Kla­rer ikke føl­ge lo­ven sa len­ge sko­le­ne er stengt

Bergens Tidende - - FORSIDE - marita.ram­[email protected] MARITA RAM­SVIK

Det er ikke mu­lig å føl­ge opp­læ­rings­lo­ven så len­ge sko­le­ne er stengt. – Ele­ver vil ikke få det time­tal­let de har krav på, sier Ca­thri­ne Bør­nes i Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet.

12. mars steng­te lan­dets sko­ler på grunn av ko­ro­na­ut­brud­det, og om lag 636.000 grunn­skole­ele­ver får nå hjemme­un­der­vis­ning.

Ca­thri­ne Bør­nes, av­de­lings­di­rek­tør i Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet (UDIR), sier til BT at de føl­ger si­tua­sjo­nen tett og vur­de­rer hva de kan gjø­re for å hjel­pe sko­le­ne.

– Men vi er­kjen­ner at ele­ve­ne pr. nå ikke får den opp­læ­rin­gen de har krav på etter opp­læ­rings­lo­ven. For ek­sem­pel vil ikke alle ele­ve­ne få det time­an­tal­let de har krav på, og det vil være fle­re and­re krav som det kan være vans­ke­lig å opp­fyl­le så len­ge sko­le­ne er stengt, sier hun.

Hol­der seg hjem­me fra jobb For­eldre­ut­val­get for grunn­opp­læ­rin­gen (FUG) har fått en rek­ke hen­ven­del­ser fra for­tvil­te for­eld­re som har fått hver­da­gen snudd på ho­det.

– For­eld­re skry­ter av læ­rer­ne, men sier det er vel­dig ulikt hvil­ket skole­til­bud ele­ve­ne får nå. Noen sko­ler har til­delt pc-er til hver av ele­ve­ne, mens and­re har ikke nok til alle, og er pris­gitt hvor man­ge pc-er fa­mi­lie­ne har. Det er ut­ford­ren­de for man­ge, sier To­rill Braa­ten, se­nior­råd­gi­ver i FUG.

En av dem som har fått er­fa­re det­te er barne­far Bjør­nar Aarøe, som har barn i sko­len i Bjørna­fjor­den kom­mu­ne og «bo­nus­barn» på Høy­brå­ten sko­le i Oslo. Han sier det er sto­re for­skjel­ler.

– I Oslo-sko­len har ele­ve­ne egen Ip­ad. De har di­gi­talt opp­møte halv ni, og kan kom­mu­ni­se­re via chat, tale­mel­ding el­ler vi­deo, med både læ­rer og med­ele­ver, sier han.

På No­re Ne­set barne­sko­le i Bjørna­fjor­den har de yngs­te bar­na fått til­sendt en uke­plan med hen­vis­ning til side­tall og opp­ga­ver i skole­bø­ke­ne de­res. Aarøe me­ner det bar­na i prak­sis har fått er le­se­lek­ser.

– De får ikke for­kla­ring på kom­pe­tanse­mål, el­ler hvor­dan opp­ga­ve­ne skal lø­ses. De har ikke oppgave­inn­le­ve­ring med rett­led­ning fra læ­rer­ne. Jeg opp­le­ver at jeg må ta på meg læ­rer­rol­len selv.

Kjen­ner seg ikke helt igjen Bør­ge Lun­de, rek­tor ved No­re Ne­set barne­sko­le, kjen­ner seg ikke helt igjen i det Aarøe be­skri­ver.

– Jeg har flin­ke med­ar­bei­de­re, som står på for å gi en så god un­der­vis­ning som mu­lig, men vi prø­ver oss frem. Det er vik­tig for oss å være i god dia­log med både ele­ver og for­eld­re, og vi jus­te­rer oss etter til­bake­mel­din­ger fra hjem­met, sier han.

– Men alle ele­ver får opp­føl­ging og un­der­vis­ning?

– Ja, ele­ve­ne blir fulgt opp, men på ulikt vis. Vi har inn­le­ve­rin­ger på Itslear­ning og Goog­le class­room for de elds­te. For­eld­re til de yngs­te gir til­bake­mel­ding på e-post. Læ­re­re har også ringt rundt til fa­mi­li­er, av­hen­gig av hva som pas­ser best. Om for­eld­re el­ler elev tren­ger å snak­ke med oss så er vi der.

FAU-le­der ved sko­len, Ma­ria Sol­heim, sier til BT at nes­ten alle for­eld­re hun har snak­ket med er for­nøyd med un­der­vis­nin­gen.

For­skjel­lig fra sko­le til sko­le Ca­thri­ne Bør­nes i UDIR sier det er vans­ke­lig å sva­re på hva som er et godt opp­læ­rings­til­bud når sko­le­ne er stengt, men at sier de har en rek­ke råd og tips på de­res nett­si­der.

– Si­tua­sjo­nen er ulik fra sko­le til sko­le, og ele­ve­ne i for­skjel­li­ge ald­re. Vår opp­ford­ring er at sko­le­ne strek­ker seg så langt som mu­lig, og vi har inn­trykk av at ar­bei­det til sko­le­ne pre­ges av pro­fe­sjo­na­li­tet, en­ga­sje­ment og de­ling, sier hun.

– Men er det rik­tig at forel

dre­ne skal påta seg en læ­rer­rol­le?

– Nei, det er sko­le­ne og skole­ei­er­ne som har an­sva­ret for opp­læ­rin­gen, og at ele­ve­ne får opp­ga­ver som er til­pas­set den si­tua­sjo­nen de er i nå. Vi ser at det kan være kre­ven­de, men da er det vel­dig vik­tig at sko­len og læ­rer­ne har god dia­log med for­eld­re­ne, sier hun.

– Læ­rer­ne må un­der­vi­se Ad­vo­kat Jan Henrik Høi­nes i Euro­ju­sis Hauge­sund er spe­sia­list på skole­rett.

Han for­tel­ler at opp­læ­rings­lo­ven er ikke la­get for en slik si­tua­sjon vi er i nå, men at det er en del fø­rin­ger i lo­ven som frem­de­les gjel­der. Blant an­net skal sko­le­ne frem­de­les lage time­pla­ner, gi ele­ve­ne un­der­vis­ning og til­bake­mel­ding.

– Sko­le­ne kan ikke be­la­ge seg på for­eld­re­ne. Det er ikke lek­ser det­te her. Skal det kal­les un­der­vis­ning er læ­rer­ne nødt å være ak­ti­ve. Ele­ve­ne skal lære nye ting, og de skal få opp­føl­ging.

– Det er ikke nok å hen­vi­se til opp­ga­ver og side­tall i lære­bø­ker?

– Nei. Det er ikke in­nen­for. Det er selv­føl­ge­lig in­nen­for å gi opp­ga­ver. Men det må være en vei­led­ning der, og en måte å få gitt til­bake­mel­din­ger på, sier han.

«Senk skuld­re­ne» Kunn­skaps­mi­nis­ter Guri Mel­by skri­ver i en e-post til BT at hun sy­nes læ­re­re og an­sat­te i sko­len gjør en fan­tas­tisk jobb med å sik­re un­der­vis­nings­til­bud til alle ele­ver.

– I den si­tua­sjo­nen vi er i så er det ikke over­ras­ken­de at det er en del for­skjel­ler. Det er vik­tig å på­pe­ke at man ikke må over­kom­pen­se­re og ha for høye am­bi­sjo­ner for dis­se uke­ne. Det er så man­ge ramme­fak­to­rer læ­rer­ne ikke rår over, sier hun.

– Vil dere kom­me med noen mi­ni­mums­krav for hva en hjemme­un­der­vis­ning skal inne­hol­de?

– Det er ikke all­tid krav fra sen­tra­le myn­dig­he­ter er det bes­te. Sko­len må lage et til­bud som fun­ge­rer ut ifra den kjenn­ska­pen de har til elev­grup­pen, og som tar hen­syn til at for­eld­re har ulik ka­pa­si­tet til å hjel­pe til, og at det er ulik til­gang til di­gi­ta­le res­sur­ser. Det vil bli litt ulikt i star­ten, men jeg vil at læ­rer­ne skal ten­ke som jeg gjør når jeg skal på tre­ning: Alt er bed­re enn in­gen­ting. Vi må sen­ke skuld­re­ne litt og ha tro­en på at det­te går seg til.

Sko­le­ne er stengt, og ele­ve­ne får un­der­vis­ning hjem­me. Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet er­kjen­ner at ele­ve­ne ikke får den un­der­visn in­gen de har krav på etter lo­ven mens det­te på­går. Bil­det er fra Rå­dals­lien sko­le den da­gen sko­le­ne ble stengt ned.

FOTO: PRI­VAT

– Jeg er be­kym­ret på et sam­funns­mes­sig plan, og frust­rert på et per­son­lig plan over de for­skjel­ler mel­lom bygd og by som jeg er vit­ne til, sier Bjør­nar Aarøe.

FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Ca­thri­ne Bør­nes

Guri Mel­by

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.