Rap­port: Økt for­mues­skatt ska­per fle­re ar­beids­plas­ser

Bergens Tidende - - NYHETER -

Økt for­mues­skatt øker sys­sel­set­tin­gen, kon­klu­de­rer en ana­ly­se re­gje­rin­gen har be­stilt. Men re­gje­rings­par­ti­ene vil ikke skro­te pla­nen om å sen­ke skat­ten. I kon­klu­sjo­nen til rap­por­ten fra Frisch­sen­te­ret og Sen­ter for skat­te- og at­ferds­forsk­ning ved NMBU he­ter det: «Hoved­re­sul­ta­tet fra den­ne ana­ly­sen er at økt for­mues­skatt for ma­jo­ri­tets­ei­ere i nært ei­de, små og mel­lom­sto­re virk­som­he­ter i gjen­nom­snitt bi­drar til å øke sys­sel­set­tin­gen i den virk­som­he­ten de ei­er.» Fors­ker­ne an­slår at én kro­ne mer i be­reg­net for­mues­skatt øker lønns­sum­men i virk­som­he­ten med 30 øre sam­me år. I til­legg re­du­se­rer økt for­mues­skatt i gjen­nom­snitt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.