Ord­fø­re­ren kre­ver stren­ge­re ka­ran­te­ne, men Høie sier nei

Midt i ko­ro­na­ut­brud­det kre­ver ord­fø­re­ren i Hylle­stad stren­ge­re reg­ler for uten­lands­ke ar­bei­de­re. Bent Høie me­ner in­du­stri­kom­mu­ner må leve med ri­si­ko­en.

Bergens Tidende - - FORSIDE - ERIK FOSSEN erik.fossen@bt.no

Hylle­stad-ord­fø­rer Kjell Eide (Ap) me­ner det sto­re ko­ro­na­ut­brud­det i kom­mu­nen kun­ne vært unn­gått ved stren­ge­re ka­ran­tene­reg­ler for uten­lands­ke ar­bei­de­re. – Sys­te­met er ikke trygt nok, me­ner Eide. Men helse­mi­nis­ter Bent Høie sier at han ikke vil stram­me inn re­gel­ver­ket.

– Jeg er over­be­vist om at det­te skyl­des at ar­bei­de­re uten­fra ikke nød­ven­dig­vis er helt fris­ke når de set­tes i ar­beid, sier Kjell Eide (Ap).

Det sto­re ko­ro­na­ut­brud­det ved Havy­ard i Leir­vik kun­ne vært unn­gått, me­ner Hylle­stad­ord­fø­re­ren. I hel­gen ba han alle an­sat­te ved det steng­te verf­tet gå i ka­ran­te­ne. Nå kre­ver han stren­ge­re be­stem­mel­ser for til­rei­sen­de ar­bei­de­re fra and­re euro­pe­is­ke land.

– Sys­te­met er ikke trygt nok. Man bur­de tes­tet fle­re og ven­tet noe len­ger før de ble satt i ar­beid, sier Eide.

– Det­te er ri­siko­sport

I dag er re­ge­len at ar­bei­de­re fra Euro­pa blir unn­tatt fra inn­reise­ka­ran­te­ne i ar­beids­ti­den når de har tes­tet ne­ga­tivt for co­vid-19 etter an­komst til Nor­ge. Etter to til fem da­ger og yt­ter­li­ge­re én ne­ga­tiv test, kan de slip­pe ka­ran­te­ne på fri­ti­den også.

Det­te er ikke godt nok, me­ner

Eide. Det er nå 80 be­kref­te­de smitte­til­fel­ler i kom­mu­nen, etter at det tirs­dag kveld ble re­gist­rert 24 nye til­fel­ler. Alle smitte­til­fel­le­ne er knyt­tet til ut­brud­det ved Havy­ard, opp­ly­ser Eide.

– Jeg vet at leng­re ka­ran­tene­tid kan gå ut over skips­verft, ikke bare hos oss. Men det er jo gali­ma­tias å slip­pe ar­bei­der­ne til slik at vi får sån­ne ut­brudd som her. Det er en ri­siko­sport som set­ter hele det­te sam­fun­net på spill, sier Eide.

Ord­fø­re­ren me­ner Havy­ard har fulgt reg­le­ne og vil ikke be­brei­de dem, men tror at også verf­tet had­de vært tjent med et stren­ge­re re­gi­me. For­ri­ge uke ble verf­tet stengt frem til 10. ok­to­ber. Ord­fø­re­ren tror ut­brud­det kan få ver­re kon­se­kven­ser enn stren­ge­re re­gel­verk vil­le gitt.

– Hva er verst, leng­re ka­ran­tene­tid el­ler kan­skje å måt­te være stengt i uke­vis? spør Eide.

Vil ikke kom­men­te­re

Dag­lig le­der ved Havy­ard, Er­lend Hat­le­berg, be­kref­ter at ned­steng­nin­gen sli­ter på verf­tets an­streng­te øko­no­mi.

– Vi har ikke bil­det klart, men det på­vir­ker øko­no­mi­en med full stopp i pro­duk­sjo­nen. Alle for­sin­kel­ser drar med seg kost­na­der, sier han.

Hat­le­berg vil ikke kom­men­te­re ord­fø­re­ren ut­spill, men un­der­stre­ker at Havy­ard føl­ger de reg­le­ne som til en­hver tid gjel­der. Gjeste­ar­bei­der­ne de­res kom­mer fra Po­len, Li­tau­en og til ti­der Ro­ma­nia, som alle har rød sta­tus for øye­blik­ket.

– Kun­ne ut­brud­det vært unn­gått?

– Det vil jeg ikke spe­ku­le­re i. Vi har prøvd å gjø­re smitte­vern­ar­bei­det så godt vi kan, og ap­pel­lert til at hver og en tar til­ta­ke­ne på al­vor. Så er det jo kre­ven­de å hånd­te­re en pande­mi, sier Hat­le­berg.

Høie inn­røm­mer ri­si­ko

På Re­gje­rin­gens presse­kon­fe­ran­se om ko­ro­na tirs­dag stil­te BT spørs­mål om si­tua­sjo­nen i Hylle­stad. Til tross for kra­vet fra ord­fø­rer Eide, vil ikke helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie stram­me til reg­le­ne.

– Klart, en lem­ping på ka­ran­tene­reg­le­ne gir ri­si­ko for den type ut­brudd, inn­røm­mer Høie.

– Men det er eks­tremt vik­tig for in­du­stri­en, når man har fått det­te unn­ta­ket, å sik­re at de som kom­mer er til­strek­ke­lig skjer­met i ka­ran­te­ne mens de ven­ter på den førs­te ne­ga­ti­ve tes­ten.

– Og at man har gode smitte­vern­til­tak og etter­le­vel­se av dis­se på ar­beids­plas­sen, når men­nes­ker job­ber i det som kal­les for fri­tids­ka­ran­te­ne. Det er jo en viss ri­si­ko da for at man er smit­tet selv om den førs­te tes­ten var ne­ga­tiv, sier Høie.

Mi­nis­te­ren ut­tryk­ker for­stå­el­se for den vans­ke­li­ge si­tua­sjo­nen i Hylle­stad, men me­ner stren­ge­re reg­ler også vil gi pro­ble­mer.

– Skul­le vi ha stram­met inn og for ek­sem­pel inn­ført in­gen unn­tak for ka­ran­tene­plik­ten, så vil­le det ha vel­dig sto­re ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for vel­dig man­ge hjørne­steins­be­drif­ter i Nor­ge. En kom­mu­ne som Hylle­stad vil­le bli vel­dig hardt ram­met, sier Høie.

Kan bli lang­va­rig

Ord­fø­rer Kjell Eide er ikke for­nøyd med sva­ret. Han me­ner Høie sky­ver både an­svar og ri­si­ko ned­over.

– Hvem tar egent­lig den ri­si­ko­en? Vi får et kjempe­pro­blem rett i flei­sen for­di sta­ten har gitt næ­rings­li­vet lov til det­te. Han fryk­ter at Havy­ard kan tape mye tid og pen­ger før de får åpne igjen.

– Her blir det ikke snakk om en el­ler to uker. Vi må ha full kon­troll på det­te før vi kan set­te be­drif­ten i funk­sjon igjen, sier han.

Iføl­ge dag­lig le­der Er­lend Hat­le­berg fikk Havy­ard ikke inn­vil­get krise­støt­te un­der den førs­te ko­ro­na-ned­steng­nin­gen i vår. Ord­fø­rer Eide me­ner sta­ten bør vur­de­re øko­no­misk hjelp til be­drif­ter som får eks­tra­kost­na­der knyt­tet til uten­landsk ar­beids­kraft.

– For­len­get ka­ran­tene­tid kan bli dy­re­re, da bur­de kan­skje sta­ten kom­me inn og hjul­pet dem, sier Eide.

Iføl­ge ham har Fyl­kes­man­nen sig­na­li­sert at Hylle­stad kom­mu­ne kan få hjelp til å dek­ke eks­tra­ut­gif­ter i for­bin­del­se med ut­brud­det.

FOTO: LIVE AUSTGARD

Be­drifts­helse­tje­nes­ten tes­ter ar­bei­de­re ved Havy­ard i Leir­vik. Alle skal nå tes­tes to gan­ger.

FOTO: LIVE AUSTGARD

Verfts­le­der Er­lend Hat­le­berg har an­sva­ret for mel­lom 300 og 400 gjeste­ar­bei­de­re på skift, i til­legg til 160 fast an­sat­te.

FOTO: LIVE AUSTGARD

Ord­fø­rer Kjell Eide (Ap) i Hylle­stad tror skips­verf­tet Havy­ard kan bli stengt len­ge på grunn av ko­ro­na­ut­brud­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.