Øde­gaard om ko­ro­na­test: – Ble litt stres­set

Mar­tin Øde­gaard inn­røm­mer at det var ube­ha­ge­lig da en av hans vi­rus­tes­ter kom til­ba­ke med po­si­tivt re­sul­tat ny­lig.

Bergens Tidende - - SPORT -

To uker er gått si­den Øde­gaard tes­tet po­si­tivt på vi­ru­set etter en Re­al Mad­rid-kamp. To på­føl­gen­de tes­ter var imid­ler­tid ne­ga­ti­ve.

– Man ble litt stres­set og tenk­te på både de nes­te kam­pe­ne, lands­kam­per og alt som var den ene kvel­den. Hel­dig­vis var det falsk alarm, sa Øde­gaard da han møt­te pres­sen på Ul­le­vaal sta­dion tirs­dag.

Han sa vi­de­re at den po­si­ti­ve tes­ten kom som en stor over­ras­kel­se.

Kne­trøb­bel

Vente­ti­den er nå over for 21-årin­gen. Snaut ett år etter for­ri­ge lands­kamp gjør han come­back for Nor­ge mot Ser­bia tors­dag

Øde­gaard meld­te for­fall til kam­pe­ne mot Øs­ter­rike og NordIr­land i sep­tem­ber. For­ri­ge se­song av­slut­tet han med tre stra­ke 1-1-opp­gjør mot Sve­ri­ge, Spa­nia og Ro­ma­nia i EM-kva­li­fi­se­rin­gen.

Så kom vi­rus­pan­de­mi­en i mars, og der­med ble se­son­gen helt an­ner­le­des enn opp­satt også for lands­la­get.

Knep­ro­ble­mer

Tirs­dag tren­te Øde­gaard i reg­net på Ul­le­vaal sta­dion før han møt­te på presse­kon­fe­ran­se sam­men med San­der Ber­ge og lands­lags­sjef Lars La­ger­bäck.

Øde­gaard har slitt med jum­pers knee-pro­ble­mer si­den nytt­år, og det gjor­de at han måt­te ta grep i som­mer. Be­kym­ret var han imid­ler­tid ikke.

– Nei, jeg var ald­ri noe be­kym­ret for frem­ti­den og sån­ne ting. Det var mer frust­ra­sjon på slut­ten og fø­lel­sen av at man ikke kan gi alt og være på det ni­vå­et man øns­ker. Det var mer frust­ra­sjon, men jeg var ald­ri redd for det på lang sikt, sa han til NTB tirs­dag.

Trøb­bel

Foran in­ne­væ­ren­de se­song re­tur­ner­te midt­bane­stjer­nen til Re­al Mad­rid etter ett års ut­lån i Re­al Socied­ad.

– I ut­gangs­punk­tet var det to år jeg had­de sett for meg å bli i Socied­ad, men så fikk jeg en te­le­fon fra Mad­rid. De øns­ket å få meg til­ba­ke. Da ble det egent­lig vel­dig na­tur­lig at det ble sånn. Ting gikk fort mot slut­ten, men det var in­gen stor dra­ma­tikk, sa Øde­gaard på presse­kon­fe­ran­sen.

Re­al-tre­ner Zi­da­ne ring­te Øde­gaard i den ak­tu­el­le pe­rio­den.

– Jeg snak­ket med både ham og klub­ben. De vil­le ha meg, og da ble det sånn, sa dram­men­se­ren.

Re­al-møte

Det er al­le­re­de over seks år si­den Øde­gaard de­bu­ter­te på A-lands­la­get. Det gjor­de han mot De foren­te ara­bis­ke emi­ra­ter i en al­der av bare 15 år, åt­te må­ne­der og el­le­ve da­ger.

Med det var han ti­de­nes yngste­mann på A-lands­la­get.

Vel et år se­ne­re ble han kas­tet inn fra start i EM-om­spil­let bor­te mot Un­garn. Da ble han byt­tet ut ved pau­se i en kamp Nor­ge tap­te 1–2.

Øde­gaards lag­ka­me­rat Lu­ka Jo­vic i Re­al Mad­rid er ven­tet å være i første­opp­stil­lin­gen til Ser­bia tors­dag. Han star­tet og ble byt­tet ut i kam­pe­ne mot Be­tis og Val­la­do­lid.

– Vi har snak­ket litt om kam­pen. Han var opp­tatt at det ble kaldt her. Han tror nok det er is­kaldt hele året i Nor­ge, sa Øde­gaard om Jo­vic.

Nor­ges kamp er en av åt­te i om­spil­let om fire EM-plas­ser. Fi­na­le­ne på de fire ni­vå­ene går 12. no­vem­ber. Det blir i så fall norsk hjemme­bane­for­del.

EM spil­les nes­te år for­delt på tolv byer i Euro­pa. Nor­ge hav­ner i grup­pe med Eng­land, Kroa­tia og Tsjek­kia hvis Ser­bia og så en­ten Skott­land el­ler Is­rael slås i om­spil­let.

FOTO: STI­AN LYS­BERG SO­LUM / NTB

Mar­tin Øde­gaard un­der tre­nin­gen på Ul­le­vaal Sta­dion før kam­pen mot Ser­bia tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.