Ti skjul­te opp­le­vel­ser i nors­ke byer

Bergens Tidende - - NYHETER -

arn­finn.mau­ren@af­ten­pos­ten.no

Fjell og fosse­fall i gris­grend­te strøk do­mi­ne­rer lis­ter over nors­ke at­trak­sjo­ner. Har ikke Nor­ge byer det er verdt å dra på tu­rer til?

– Klart vi har det, fast­slår fors­ker Er­ling Dokk Holm. Men sva­ret hans er pre­get av en god ba­lan­se mel­lom sy­net på land­li­ge og ur­ba­ne at­trak­sjo­ner.

Selv en ur­ba­nist som Er­ling Dokk Holm for­står at nord­menn els­ker na­tu­ren. I som­mer har han vand­ret i Jo­tun­hei­men med snø­be­lag­te tin­der og blå him­mel som ku­lis­ser, og må bare er­kjen­ne: Med den na­tu­ren Nor­ge har å by på, kan en gå­gate i Øst­fold fort bli ut­kon­kur­rert. I alle fall på so­sia­le medi­er.

Men ute i vir­ke­lig­he­ten, borte fra Insta­gram, er vi kan­skje et mer by­els­ken­de folke­slag enn det vi li­ker å inn­røm­me. Rundt Vå­gen i Stav­an­ger er det all­tid mer folk enn det er på Preke­sto­len. Og valg­mu­lig­he­te­ne du har in­nen­for en ra­di­us på en kilo­me­ter fra Tor­gall­men­nin­gen i Ber­gen kan knapt sam­men­lik­nes med til­bu­det på Fin­se.

Oslo og Ber­gen har alle de klas­sis­ke tu­rist­at­trak­sjo­ne­ne, iføl­ge Er­ling Dokk Holm. Trond­heim og Stav­an­ger li­ke­så. De­ret­ter pe­ker han på noen mind­re byer, som har den vik­tigs­te for­ut­set­nin­gen for en god ur­ban opp­le­vel­se: En tett by­be­byg­gel­se. Åle­sund, Hauge­sund og Fred­rik­stad til­freds­stil­ler kri­te­ri­ene. Og Hal­den og Kongs­berg. Og de tre by­ene på Sør­vest­lan­det.

– Eger­sund, Flekke­fjord og Man­dal er fine byer, me­ner Dokk Holm. Av en­kelt­stå­en­de at­trak­sjo­ner trek­ker han frem bi­blio­te­ket i Hauge­sund og ga­te­ne opp til Fest­nin­gen i Hal­den.

De fles­te nors­ke byer har noe mer enn bare mu­se­er og kir­ker. Det lig­ger his­to­ri­er og opp­le­vel­ser nes­ten rundt hvert gate­hjør­ne. Det gjel­der bare å ha øyne­ne med seg.

Tren­ger du et lite hint? Her er ti ur­ba­ne at­trak­sjo­ner du ikke fin­ner på første­si­de­ne til by­enes tu­rist­bro­sjy­rer:

Kunst­ver­ke­ne i Bo­døs gate­gal­le­ri frem­står som en nær­mest in­te­grert del av bygg­ver­ke­ne de er plas­ser­te i. Det­te bil­det er la­get av Per Ad­de, og mon­tert på veg­gen til Stor­men Kon­sert­hus. Vei­te­ne i Trond­heim er godt skil­tet. På hus­veg­ge­ne står det nå hvor snar­vei­ene le­der til. Da­ni­els­ba­kervei­ta er en av dem. Den går mel­lom Fjord­gata og Olav Trygg­va­sons gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.