1.

Bergens Tidende - - NYHETER -

Kunst ved for­taus­kan­ten

Kuns­ten har tatt vei­en fra gal­le­ri­ene og ut i ga­te­ne i fle­re nors­ke byer. Bodø er en av dem som har fått sitt by­gal­le­ri.

Gal­le­ri­et ble åp­net i 2016 og be­står i dag av rundt 25 kunst­verk på veg­ger og vin­du­er i by­ens sen­trum – de fles­te i kvar­ta­le­ne rundt kul­tur­hu­set Stor­men.

Det­te er ikke gate­kunst slik vi kjen­ner det fra man­ge hus­fa­sa­der. Nord­landsk kunst er i ste­det over­ført inn i vin­du­er og fa­sa­der på en dem­pet måte.

Kunst­ne­ren Are An­dre­as­sen star­tet det hele da han fikk med seg 21 kol­le­ger på det som best kan be­skri­ves som et stort ute­gal­le­ri. By­gal­le­ri­et be­står i til­legg av kunst­verk fra noen av­døde kunst­ne­re fra re­gio­nen, som Kaa­re Es­po­lin John­sen.

– Jeg tror dis­se kunst­ver­ke­ne har bi­dratt til å øke den kul­tu­rel­le be­visst­gjø­ring i lo­kal­mil­jø­et. Sam­ti­dig har pro­sjek­tet skapt en for­stå­el­se av at kunst kan bru­kes i by­bil­det, sier An­dre­as­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.