– Det er jo to­talt uak­sep­ta­belt

Bergens Tidende - - NYHETER -

En grans­king vi­ser at Equi­nor opp­lev­de mye rot et­ter et opp­kjøp i USA i 2011. – Det er ikke sånn vi skal ha det i det hele tatt, sier kon­sern­sjef El­dar Sætre.

kje­til.mal­ke­nes.hov­land@e24.no

Sam­ti­dig med at No­bels freds­pris ble delt ut fre­dag, la et ut­valg ned­satt av Equi­nor frem en grans­king av sel­ska­pets USA-virk­som­het.

Den vi­ser om­fat­ten­de rot et­ter opp­kjø­pet av Brig­ham Ex­plo­ra­tion i 2011. Der over­tok Equi­nor et kom­plekst sys­tem med ti­tu­sen­vis av lei­e­av­ta­ler, brøn­ner og ei­ere, og man­ge un­der­le­ve­ran­dø­rer.

Blant an­net sendte Equi­nor hver må­ned ut 20.000 sjek­ker ma­nu­elt, iføl­ge rap­por­ten.

Rap­por­ten kom­mer også med nye be­reg­nin­ger på hvor mye Equi­nor har tapt på USA-even­ty­ret sitt.

Equi­nor har to­talt in­ves­tert rundt 40 mil­li­ar­der dol­lar i USA, men har måt­tet skri­ve ned ver­di­er for 21,5 mil­li­ar­der dol­lar, iføl­ge rap­por­ten. Det til­sva­rer et bok­ført tap på om lag 161 mil­li­ar­der kro­ner, iføl­ge PwC.

Equi­nor kjøp­te seg blant an­net inn i virk­som­het på land i USA mel­lom 2008 og 2011. Iføl­ge både PwC og Ry­stad Energy skjed­de det­te i en pe­rio­de hvor det var bred enig­het i olje­bran­sjen om at olje­pri­ser på 100 dol­lar fa­tet var en slags «ny nor­mal».

– In­ves­te­rin­ger ble gjort i for­vent­ning av høy frem­ti­dig olje­pris, sier part­ner Eli Mo­eHel­ge­sen i PwC, som har le­det ut­val­get bak grans­kin­gen.

– Be­ty­de­li­ge ned­skriv­nin­ger Den nye nor­ma­len falt et­ter hvert sam­men. Olje­pri­sen dal­te fra

Jan-Erik Skaar 2014 til 2016 og etab­ler­te seg på nye og la­ve­re ni­vå­er. Da had­de olje­bran­sjen had­de gjort enor­me in­ves­te­rin­ger, og det vis­te seg at den klar­te å krys­te ut langt mer olje enn tid­li­ge­re ven­tet.

– I etter­tid kan man kon­sta­te­re at det­te har gitt be­ty­de­li­ge ned­skriv­nin­ger og tap, sier Moe-Hel­ge­sen.

Equi­nor-sjef El­dar Sætre er­kjen­ner at sel­ska­pet var så opp­tatt av å øke pro­duk­sjo­nen at det gikk på be­kost­ning av verdi­ska­pin­gen og kon­trol­len.

– Du kan godt ha vekst, men du må ikke glem­me lønn­som­he­ten, sier Sætre til E24.

– To­talt uak­sep­ta­belt Rap­por­ten av­dek­ker at Equi­nor over­tok et svært komplisert sys­tem av un­der­le­ve­ran­dø­rer og ei­ere gjen­nom kjø­pet av Brig­ham, og at det før­te til mye rot. Sætre tar selv­kri­tikk på veg­ne av Equi­nor.

– Det at vi ikke had­de kon­troll på fun­da­men­ta­le ad­mi­ni­stra­ti­ve pro­ses­ser, det er jo to­talt uak­sep­ta­belt. Det er ikke sånn vi skal ha det i hele tatt, sier Sætre.

– Så pe­ker rap­por­ten på år­sa­ke­ne til hvor­for det ble sånn. Det unn­skyl­der det ikke. Så det­te er helt uten­ke­lig for meg, skal vi gjø­re nye opp­kjøp frem­over så kan vi ikke kom­me i en slik si­tua­sjon, sier Sætre.

– Kan vi som nors­ke bor­ge­re og «med­ei­ere» i Equi­nor sto­le på at det ikke er fle­re sli­ke his­to­ri­er i ut­lan­det der Equi­nor ikke har hatt kon­troll med virk­som­he­ten?

– Vi har ikke noe i nær­he­ten av det vi had­de i USA noen ste­der, det tror jeg at jeg kan ga­ran­te­re.

– Bur­de fulgt opp tet­te­re Equi­nor gikk inn i Mar­cel­lus-om­rå­det sam­men med Ches­a­peake i

2008, en­tret Eag­le Ford-om­rå­det sam­men med Ta­lis­man i 2010 og gikk inn i Bak­ken-om­rå­det gjen­nom kjø­pet av sel­ska­pet Brig­ham Ex­plo­ra­tion i 2011.

Det var sær­lig i den sis­te virk­som­he­ten at ro­tet opp­sto. Det var rundt 100 an­sat­te i Texas og Nord-Da­ko­ta, men man­ge ei­ere og un­der­le­ve­ran­dø­rer. Equi­nor kom med et team på ti men­nes­ker og en kon­su­lent. På det tids­punk­tet var for ek­sem­pel

10.000 fak­tu­ra­er ikke lagt inn i IT-sys­te­met.

– Man mis­tet i en pe­rio­de kon­trol­len, sier Moe-Hel­ge­sen.

– Le­del­sen bur­de ha fulgt opp

Den­ne kom­plek­si­te­ten før­te til feil og tid­kre­ven­de pro­ses­ser for å opp­kla­re ro­tet, iføl­ge PwC.

Ved ett til­fel­le ut­be­tal­te Equi­nor en ei­er 1,5 mil­lio­ner dol­lar, seks gan­ger for mye, og måt­te kre­ve pen­ger til­ba­ke

Equi­nor had­de på ett tids­punkt én mil­li­ard dol­lar stå­en­de på en kon­to, til de fant ut hvem som skul­le ha pen­ge­ne

I en pe­rio­de had­de Equi­nor 500 mil­lio­ner dol­lar i ute­stå­en­de krav til part­ne­re som ikke had­de be­talt for sin del av kost­na­de­ne

I fjer­de kvar­tal 2014 over­drev Equi­nor pro­duk­sjo­nen på land i USA med 14.000 fat pr. dag, noe som måt­te kor­ri­ge­res kvar­ta­let et­ter

«En­kelt­ek­semp­ler»

Det at Equi­nor ikke had­de kon­troll over den­ne virk­som­he­ten kom først for en dag i in­ter­ne rap­por­ter vår­en og som­mer­en 2014, på­pe­ker rap­por­ten.

Sel­ska­pet bruk­te fle­re år på å ryd­de opp, og så seg i 2018 for­nøyd med sty­rin­gen av virk­som­he­ten i USA.

Grans­kin­gen har også gått inn i det som har blitt om­talt som en kul­tur for slø­sing i USA-virk­som­he­ten. Moe-Hel­ge­sen sier at Equi­nor og and­re olje­sel­ska­per i den­ne pe­rio­den had­de mer pen­ger om hen­de­ne enn i dag, men at det ikke var gjen­nom­gå­en­de slø­sing.

– Vi har fun­net en­kelt­ek­semp­ler på at det har skjedd, men vi har ikke sett noen kul­tur­ut­ford­rin­ger i bred ska­la, sier hun.

Vi til­byr dere et gra­tis hjemme­be­søk der vi kan gi dere et pris­over­slag over hva kjøk­ke­net vil kos­te fer­dig mon­tert.

FOTO: KJE­TIL MAL­KE­NES HOV­LAND

Equi­nor-sjef El­dar Sætre øns­ker ikke nye opp­kjøp som fø­rer til like mye rot som Brig­ham-opp­kjø­pet i 2011. En grans­king vi­ser at sel­ska­pet i en pe­rio­de mang­let kon­troll over virk­som­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.