De må leve med skjult iden­ti­tet

Bergens Tidende - - FORSIDE - MA­RI­TA RAM­SVIK ma­ri­ta.ram­svik@bt.no foto ØR­JAN DEISZ

I do­ku­men­ta­ren «Wel­come to Chech­nya» for­tel­ler Maxim La­pu­nov om hvor­dan han røm­te og gikk til sak mot tsje­tsjens­ke myn­dig­he­ter.

– De slo meg med ba­ton­ger. For­be­red­te meg på å dø. De skrek at jeg var ho­mo­fil og at folk som meg bur­de myr­des.

Det­te sa Maxim La­pu­nov da han for førs­te gang for­tal­te sin bru­ta­le his­to­rie på en presse­kon­fe­ran­se i Mosk­va i 2017.

Noen må­ne­der tid­li­ge­re had­de han blitt tatt til fan­ge og tor­tu­rert på grunn av leg­nin­gen sin. Nå skul­le han gå ret­tens vei for å kjem­pe for de ho­mo­fi­les ret­tig­he­ter i Tsjet­sje­nia.

Han sier at han den gan­gen trod­de det rus­sis­ke retts­sys­te­met var det mest rett­fer­di­ge i ver­den.

I dag sier han at han tok feil.

Over 100 ble kid­nap­pet

BT mø­ter Maxim i Ber­gen i for­bin­del­se med at «Wel­come to Chech­nya» skal vi­ses på Biff.

Do­ku­men­ta­ren vi­ser hvor­dan den rus­sis­ke re­pub­lik­ken Tsjet­sje­nia an­holdt, tor­tu­rer­te og drep­te men­nes­ker med LHBT­leg­ning (les­bis­ke, ho­mo­fi­le, bi­fi­le el­ler trans­per­soner).

Iføl­ge den rus­sis­ke avi­sen «Nova­ja Ga­ze­ta» ble mer enn 100 menn kid­nap­pet og tor­tu­rert. Fle­re ble drept.

For å do­ku­men­te­re det­te utga re­gis­sør Da­vid Fran­ce seg for å være tu­rist, mens han i all hem­me­lig­het fil­met hva som fore­gikk. Han sam­ar­bei­det med «The Rus­sian LGBT Network», en grup­pe ak­ti­vis­ter som red­det tsje­tsje­ne­re og skaf­fet asyl til dem i ut­lan­det.

Maxim La­pu­nov er en av hoved­per­sone­ne i fil­men.

– Jeg vil­le ald­ri vært her i dag om det ikke had­de vært for Da­vid Fran­ce, «The Rus­sian LGBT Network» og «Nova­ja Ga­ze­ta». Det er de­res for­tje­nes­te, sier han til BT i dag.

Ble kid­nap­pet på åpen gate BT mø­ter han sam­men med kjæ­res­ten Bog­dan og nie­sen hans Ve­ra. Av sik­ker­hets­grun­ner øns­ker ikke Ve­ra og Bog­dan å gå ut med de­res ekte navn.

Via tolk for­tel­ler Maxim om de gru­som­me hen­del­se­ne som skjed­de for over tre år si­den.

Han bod­de i byen Groz­nyj i Tsjet­sje­nia og job­bet i event­bran­sjen. Det var kveld og Maxim sto i en folk­som gate for å sel­ge bal­lon­ger. Plut­se­lig kom to ukjen­te menn kom bort til ham. De tok ham hardt i ar­men og for­søk­te å dra ham med seg.

– De sa de var po­liti­folk og at jeg var an­meldt for mord. Jeg skrek etter hjelp, og da kom det to menn til. De bar meg inn i en bil, og jeg klar­te ikke å gjø­re mot­stand.

Maxim ble kid­nap­pet og plas­sert i en kjel­ler. Der skul­le han til­brin­ge de nes­te 12 da­ge­ne.

Ble slått og spar­ket

Maxim fikk be­skjed om å angi alle skei­ve per­soner han kjen­te. Et­ter­på fikk han tredd en plast­pose over ho­det og ble tor­tu­rert.

– De slo med plast­rør. Spar­ket oss. Slo oss med knytt­ne­ver og alt du kan ten­ke deg. Et­ter­på sat­te de meg på en cel­le. Gul­vet var dek­ket av blod. Jeg sov på en papp­kar­tong.

I lø­pet av kvel­den ble fle­re menn brakt ned i kjel­le­ren, sier Maxim. Han for­tel­ler om menn som skrek og ba om nå­de.

Maxim sier han ble kjent med fle­re per­soner i lø­pet av dis­se to uke­ne som ald­ri ble fun­net igjen.

Fin­ger­av­trykk på vå­pen

– Det var tak­ket være min bror og min søs­ter at jeg kom meg hjem, sier Maxim.

Fa­mi­li­en meld­te ham sav­net og star­tet en om­fat­ten­de lete­ak­sjon. Da det ble of­fent­lig kjent at Maxim var sav­net, valg­te de til slutt å la ham gå.

– Men først tvang de meg til å set­te fin­ger­av­tryk­ke­ne mine på et vå­pen og sa at der­som jeg for­tel­ler noe om hva som har skjedd, så vil­le de ar­res­te­re meg for mord, sier han og fort­set­ter:

– En po­liti­mann kjør­te meg til bussta­sjo­nen, kjøp­te bil­lett og ga meg en reise­rute ut av byen. Ved mid­natt kun­ne jeg rin­ge fa­mi­li­en min og si jeg var på vei hjem.

Men de viss­te hvor han bod­de, der­for var Maxim sik­ker på at de vil­le kom­me etter ham.

Sa­ken ble av­slått

Fa­mi­li­en fikk hjelp av «The Rus­sian LGBT Network» til å røm­me. Etter en stund be­stem­te Maxim seg for å gå ret­tens vei for å kjem­pe for sine ret­tig­he­ter.

Sam­men med ad­vo­ka­ter fra Ko­mi­te­en mot tor­tur i Russ­land, søk­te han om å få satt i gang en straffe­sak i Russ­land. Men til hans sto­re skuf­fel­se ble sa­ken av­slått.

– Fa­mi­li­en min mot­tok trus­ler og jeg var vel­dig redd. Dess­ver­re trod­de jeg det rus­sis­ke retts­sys­te­met var best i ver­den. Det er den størs­te fei­len jeg har gjort, sier han.

Sa­ken har han an­ket vi­de­re til Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len i Stras­bourg. Maxim og fa­mi­li­en bor nå på et hemmelig sted i Euro­pa.

– Hvor­dan er li­vet de­res nå? – Det er ikke lett. Si­den vi le­ver i skjul må vi være for­sik­ti­ge og be­gren­se kon­tak­ten med folk. Jeg kan ikke si at vi har et vel­dig godt liv, men vi gjør det bes­te vi kan, sier han.

Jeg kan ikke si at vi har et vel­dig godt liv, men vi gjør det bes­te vi kan.

Maxim La­pu­nov

De slo med plast­rør. Spar­ket oss. Slo oss med knytt­ne­ver og alt du kan ten­ke deg. Et­ter­på sat­te de meg på en cel­le. Gul­vet var dek­ket av blod. Jeg sov på en papp­kar­tong.

Maxim La­pu­nov

Maxim La­pu­nov be­sø­ker Ber­gen in­ter­na­sjo­na­le film­fes­ti­val sam­men med kjæ­res­ten Bog­dan (til høy­re) og nie­sen Ve­ra (til venst­re).

FOTO: WEL­COME TO CHECH­NYA

Maxim og kjæ­res­ten røm­mer lan­det. Her er Maxim ano­ny­mi­sert ved hjelp av så­kalt «de­ep fa­ke»-tek­no­lo­gi.

FOTO: WEL­COME TO CHECH­NYA

Maxim mø­ter kjæ­res­ten for førs­te gang på et år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.