Bergens Tidende

Hylle­stad-ord­fø­rar: – Had­de det­te skjedd i Ber­gen, vil­le det vore ei ka­ta­stro­fe

Brått måt­te den ves­le kom­mu­nen hand­te­re eit av lan­dets størs­te ko­ro­na­ut­brot. – For­de­len er at eg kjen­ner om­trent alle her, sei­er ord­fø­rar Kjell Ei­de. 80 per­son­ar er hit­til smit­ta etter ut­bro­tet som star­ta ved verf­tet Havy­ard veka før haust­fe­rien.

- MÅLFRID BORDVIK mal­frid.bordvik@bt.no ADALHEIDUR OLDEIDE foto ODDLEIV APNESETH

Ord­fø­rar Kjell Ei­de mei­ner små for­hold red­da kom­mu­nen. – Det pro­ble­ma­tis­ke for oss er res­sur­sa­ne. Vi er ikkje rig­ga for det­te.

– Det var kjekt å sjå då bus­sa­ne kom og ele­va­ne vel­ta ut, sei­er rek­tor Kris­tin Ei­mind ved Hylle­stad sku­le.

Sku­len steng­de ned ons­dag før haust­fe­rien då eit stort ko­ro­na­ut­brot råka den ves­le kom­mu­nen. Hit­til er 80 per­son­ar stad­fes­ta smit­ta, samt no­kre til­fel­le i nabo­kom­mu­na­ne. Det gjer ut­bro­tet til eitt av dei størs­te i lan­det, iføl­gje kom­mu­nen.

Alle smitte­til­fel­la er knytt til skips­verf­tet Havy­ard i Leir­vik.

– Pl­ut­se­leg kom ko­ro­na­en nær oss. Det gjor­de oss usik­re, sei­er Ei­mind.

In­gen nye til­fel­le

Iføl­gje kom­mu­nen har smitte­spo­rin­ga synt at ut­bro­tet star­ta ved Havy­ard, men at det ikkje har spreidd seg vi­da­re til lo­kal­be­folk­nin­ga.

Før hel­ga frisk­mel­de di­for kom­mu­nen seg sjølv og mån­dag kun­ne sku­len, barne­hage og SFO opne igjen. Det er ikkje meldt om nye smitte­til­fel­le gjen­nom hel­ga.

– Vi er i full gang igjen. Alle er på plass og vi driv som van­leg på gult nivå, sei­er sty­rar Rig­mor Strøms­gnag Da­le i Hylle­stad barne­hage.

Men hos Havy­ard er det fram­leis heilt stil­le. Van­leg­vis er inn­til 500 ar­bei­da­rar i sving med å byg­ge elek­tris­ke fer­jer her, men no er por­ten inn på om­rå­det stengt. I brakke­byen innan­for sit fram­leis smit­ta per­son­ar iso­lert.

Ni­ko­den Ja­sin­ski frå Post­nord set frå seg ein stor pak­ke smitte­vern­ut­styr ved por­ten før han køy­rer vi­da­re.

Kom­mu­nen har be­stemt at hjørne­steins­be­drif­ta må hal­de stengt til og med 19. ok­to­ber.

– Det må bli end­rin­gar Ord­fø­rar Kjell Ei­de (Ap) sei­er at det kan ta endå len­ger tid før verk­sem­da får star­te opp att.

– Vi er ikkje sik­re på når dei kan opne igjen. Det må skje un­der eit strengt re­gi­me, sei­er Ei­de.

I dag er re­ge­len at ar­bei­da­rar frå Euro­pa får unn­tak frå inn­reise­ka­ran­te­ne i ar­beids­tida når dei tes­tar ne­ga­tivt for co­vid-19 når dei kjem til Noreg. Etter to til fem da­gar og yt­ter­le­ga­re éin ne­ga­tiv test, slipp dei ka­ran­te­ne på fri­ti­da også.

Ei­de har etter­lyst stren­ga­re reg­lar for utan­lands­ke ar­bei­da­rar, utan å bli høyrt av helse­mi­nis­ter Bent Høie (H). Ord­fø­ra­ren sei­er at kom­mu­nen er i dia­log med Havy­ard om til­tak for å hind­re nytt smitte­ut­brot.

– Det må bli end­rin­gar. Det er ikkje tvil om det.

– Vi har hatt kon­troll i byg­da, men ikkje på verf­tet, er­kjen­ner ord­fø­ra­ren.

Vur­de­rer å skjer­pe ka­ran­te­na – Vi for­held oss til dei reg­la­ne som er na­sjo­nalt. Så får vi vur­de­re om det er for­nuf­tig å gje­re yt­ter­le­ga­re inn­stram­min­gar for vår del for ikkje å ham­ne i same si­tua­sjon igjen, sei­er Er­lend Hat­le­berg, dag­leg lei­ar ved Havy­ard.

Blant til­taka som blir vur­dert er ti da­gar ka­ran­te­ne før utan­lands­ke ar­bei­da­rar får star­te i ar­beid, alt­så at unn­taks­prak­si­sen blir skro­ta.

– Vi har ikkje kon­klu­dert, sei­er Hat­le­berg.

I hel­ga had­de verk­sem­da be­søk av Folke­helse­in­sti­tut­tet og dei ven­tar no på ein rap­port.

End­ra be­hov i kom­mu­na­ne Kom­mu­na­ne sine be­hov har

end­ra seg frå byr­jin­ga av pan­de­mi­en, iføl­gje til­bake­mel­din­ga­ne Kom­mune­sek­to­rens or­ga­ni­sa­sjon (KS) har teke imot. Det sei­er Hel­ge Ei­de, di­rek­tør for in­ter­esse­po­li­tikk KS.

– I byr­jin­ga var det eit akutt be­hov for smitte­vern­ut­styr. Det var også sto­re ut­ford­rin­gar for man­ge kom­mu­nar å nå kra­va om test­ka­pa­si­tet, men den ut­ford­rin­ga var størst for dei størs­te kom­mu­na­ne.

Men også små kom­mu­nar har hatt sto­re ut­ford­rin­gar.

– Det er klart når det opp­står sto­re, lo­ka­le smitte­ut­brot i små kom­mu­nar, ska­par det­te enor­me ut­ford­rin­gar og krev ka­pa­si­tet og res­sur­sar, sær­skilt med tan­ke på smitte­spo­ring.

Ord­fø­ra­ren mei­ner dei har gjort my­kje rik­tig i må­ten dei har hand­tert ut­bro­tet. Tys­dag for to ve­ker si­dan blei dei vars­la om den førs­te ar­bei­da­ren som var smit­ta.

– Då gjekk alar­men med spo­ring og vi fekk raskt stengt ned verf­tet. Tenk om det had­de gått to-tre da­gar; då had­de vi­ru­set tru­leg spreidd seg til lo­kal­be­folk­nin­ga, sei­er han.

Han er li­ke­vel over­ras­ka over om­fan­get.

– Eg trud­de ikkje at ut­bro­tet skul­le bli så stort. Vi har hatt ein­skild­til­fel­le før.

– Kva kun­ne de gjort ann­leis? – Med ei så stor verk­semd så må vi vere meir på hog­get når det kjem til be­red­skap. Vi har ikkje sett det bi­le­tet godt nok.

– Ka­ta­stro­fe i Ber­gen

Han mei­ner det også har sine for­de­lar å vere ein kom­mu­ne med knap­pe 1400 inn­byg­ga­rar un­der ein pan­de­mi. Spo­rings­ar­bei­det blir langt meir av­gren­sa enn i ein by.

– Had­de det­te skjedd i Ber­gen, vil­le det vore ei ka­ta­stro­fe. For­de­len vår er at vi er eit ope sam­funn; eg kjen­ner om­trent alle her og kan pra­te di­rek­te med dei det gjeld. Det pro­ble­ma­tis­ke for oss er res­sur­sa­ne. Vi er ikkje rig­ga for det­te.

For Ei­de, som ber­re har eitt år bak seg som ord­fø­rar, har det vore uvan­le­ge da­gar.

– Eg har ikkje fått gjort noko anna. Det er uvant med all pres­sa, men det er litt po­si­tivt og. Mitt syn er at ver­ke­leg­hei­ta skal fram, vi skal ikkje hal­de att in­for­ma­sjon. Eg har ald­ri sagt nei til ein jour­na­list, og kan­skje har eg vore for imøte­ko­man­de og sagt for my­kje. Men gjer vi noko gale, så får vi hel­ler inn­røm­me det.

Av­be­stil­lin­gar og få kun­dar Tre kilo­me­ter frå verf­tet ligg Leir­vik sen­ter med bu­tikk, kro og fri­sør. Nær 40 pro­sent av sa­let vart borte då byg­da steng­de ned, for­tel bu­tikk­sjef ved Bunn­pris.

– Det er ro­le­ge da­gar. Det har vore vel­dig stil­le. Men det er bra at det blir tatt tak, og eg tyk­ker både kom­mu­nen og Havy­ard har hand­tert si­tua­sjo­nen på ein god måte, sei­er Roar Ei­nen.

Vegg i vegg, hos Er­nas fri­sør­sto­ve, har Erna Braa­stad god tid til å des­in­fi­se­re fri­sør­sto­la­ne.

– Vi har hatt man­ge av­be­stil­lin­gar. Folk er engste­le­ge, sei­er Braa­stad.

Fri­sø­ra­ne har valt å bru­ke munn­bind, sjølv om dei ikkje er på­lagt det.

– Vi hå­per det kan gje­re at kun­da­ne kjen­ner seg tryg­ge. Det er synd viss folk i byg­da rei­ser and­re sta­d­ar for å klip­pe seg el­ler hand­le. Vi føl­gjer dei same reg­la­ne vi har gjort hei­le tida. Det er ikkje far­le­ga­re her enn and­re sta­der, sei­er fri­sør­sje­fen.

 ??  ?? // 6–7
// 6–7
 ??  ?? Le­ve­ran­se av smitte­ver­nustyr er den ein­as­te ak­ti­vi­te­ten på Havy­ard mån­dag. Ni­ko­den Ja­sin­ski frå Post­nord går ikkje len­ger enn til por­ten.
Le­ve­ran­se av smitte­ver­nustyr er den ein­as­te ak­ti­vi­te­ten på Havy­ard mån­dag. Ni­ko­den Ja­sin­ski frå Post­nord går ikkje len­ger enn til por­ten.
 ??  ??
 ??  ?? Erna Braa­stad har fått man­ge av­be­stil­lin­gar på fri­sør­sa­lon­gen dei sis­te to ve­ke­ne. No hå­per ho si­tua­sjo­nen snur.
Erna Braa­stad har fått man­ge av­be­stil­lin­gar på fri­sør­sa­lon­gen dei sis­te to ve­ke­ne. No hå­per ho si­tua­sjo­nen snur.
 ??  ?? Bu­tikk­sjef Roar Ei­nen får på­fyll av va­rer til bu­tik­ken i Leir­vik. Nes­ten halv­par­ten av sa­let for­svann då ko­ro­na­en kom.
Bu­tikk­sjef Roar Ei­nen får på­fyll av va­rer til bu­tik­ken i Leir­vik. Nes­ten halv­par­ten av sa­let for­svann då ko­ro­na­en kom.
 ??  ?? – Det lys­nar, sei­er ord­fø­rar Kjell Ei­de om smitte­si­tua­sjo­nen i Hylle­stad.
– Det lys­nar, sei­er ord­fø­rar Kjell Ei­de om smitte­si­tua­sjo­nen i Hylle­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway