Bergens Tidende

Rett å heve ters­ke­len for byg­ging i strand­so­nen

Å an­er­kjen­ne sår­ba­re na­tur­om­rå­der er nød­ven­dig – også i et lo­kalt selv­sty­re.

- YRÅDET ØNS­KER Å

Bde­fi­ne­re strand­lin­jen i Ber­gen kom­mu­ne som et sår­bart om­rå­de. Det­te vil gjø­re det vans­ke­li­ge­re å få til­la­tel­se til å byg­ge i den. Mot­stan­der­ne av for­sla­get me­ner det vil true kom­mu­nens selv­sty­re. Di­lem­ma­et er re­elt, men selv­sty­re hand­ler ik­ke bare om mu­lig­he­ten til å byg­ge i egen strand­sone.

Kom­mu­ne­ne må også be­vi­se at de har mage­mål og ev­ner å leg­ge bånd på ut­byg­gin­gen når na­tu­ren tren­ger det.

Det er lett å ten­ke at en kom­mu­ne er på inn­byg­ger­nes si­de når den leg­ger til ret­te for ut­byg­ging også i strand­so­nen. I Ber­gens til­fel­le er det vik­tig å hus­ke at de fles­te inn­byg­ger­ne ik­ke bor i det­te hundre­me­ters­bel­tet.

Da er det den frie til­gan­gen som kom­mer flest til gode.

I UT­GANGS­PUNK­TET FOR­BYR Strand­sone­lo­ven fra 1965 at det byg­ges in­nen et are­al på 100 me­ter fra strand­lin­jen.

Det kan li­ke­vel gis dis­pen­sa­sjon, og i man­ge om­rå­der har mye av den frie strand­so­nen for­svun­net.

Hvor stor del av den som er byg­get ut, va­rie­rer sterkt.

Nett­opp for­di det er så stor va­ria­sjon lan­det over, er det vik­tig at kom­mu­ne­ne selv får for­val­te den.

I MAN­GE KOM­MU­NER fin­ner vi om­rå­der hvor pres­set på strand­so­nen er svært lavt. Her må kom­mu­nen få lov til å til­la­te inn­byg­ger­ne sine å byg­ge.

I man­ge om­rå­der er også re­ge­len på 100 me­ter i luft­lin­je helt me­nings­løs å føl­ge. Geo­gra­fis­ke for­hold, som for ek­sem­pel brat­te skren­ter, kan gjø­re selve strand­so­nen ueg­net for ferd­sel i ut­gangs­punk­tet.

KYS­TEN ER NÅ delt inn i tre so­ner, for­delt etter hvor sterkt pres­set på strand­so­nen er. Sone 3 er minst pres­set. Gam­le Horda­land er de­fi­nert som sone 2.

Nå vi­ser imid­ler­tid tall fra SSB at mind­re enn 30 pro­sent av strand­so­nen i Ber­gen kom­mu­ne er til­gjen­ge­lig are­al. Det er på nivå med Oslo – som til­hø­rer sone 1.

By­rå­det me­ner der­for at Ber­gen også bør plas­se­res her.

I den­ne so­nen skal det mye til for å få dis­pen­sa­sjon til å byg­ge. End­rin­gen med­fø­rer der­for en inn­stram­ming av re­gel­ver­ket.

For­sla­get har bred støt­te i by­sty­ret, og vil sann­syn­lig­vis god­kjen­nes når det be­hand­les 20. ok­to­ber.

I Ber­gens til­fel­le er det vik­tig å hus­ke at de fles­te inn­byg­ger­ne ik­ke bor i det­te hundre­me­ters­bel­tet. Da er det den frie til­gan­gen som kom­mer flest til gode.

DET­TE ER EN for­nuf­tig måte å for­val­te den lo­ka­le strand­so­nen på.

Selv om va­ria­sjo­ne­ne i ut­byg­gings­tett­het også fin­nes in­nen­for kom­mu­nen, er det alar­me­ren­de at un­der en tredje­del nå er til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten.

End­rin­gen be­tyr ik­ke nød­ven­dig­vis bygge­stans – men de­fi­ni­tivt bygge­brems. Det er god, selv­styrt na­tur­for­valt­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway