Bergens Tidende

Kon­gen er utskre­vet

-

Kong Ha­rald ble man­dag utskre­vet fra Riks­hos­pi­ta­let, tre da­ger etter at han ble hjerte­klaff­ope­rert. Hans liv­lege Bjørn Bendz sier kon­gen er i god form.

– Kon­gen er i god form og rei­ser hjem fra Riks­hos­pi­ta­let i dag, sier Kon­gens liv­lege, over­lege Bjørn Bendz ved Hjer­te-, lun­ge- og kar­kli­nik­ken ved Riks­hos­pi­ta­let i en presse­mel­ding fra Slot­tet.

Etter å ha vært på Riks­hos­pi­ta­let si­den tors­dag for­lot kong Ha­rald syke­hu­set i en Mer­ce­des klok­ken 13.34. Kon­gen satt i bak­se­tet på bi­len.

Byt­tet klaff

Det var fre­dag for­mid­dag at kong Ha­rald fikk satt inn en ny bio­lo­gisk hjerte­klaff, etter­som hans gam­le kuns­ti­ge hjerte­klaff treng­te ut­skif­ting.

Kon­gen fikk i 2005 satt inn en kuns­tig hjerte­klaff. Sli­ke hjerte­klaf­fer har en leve­al­der på 10 til 15 år. Det er der­for ik­ke uvan­lig at sli­ke inn­grep må gjen­tas etter noe tid.

Fre­da­gens inn­grep ble ut­ført via lys­ken med lo­kal­be­dø­vel­se, og kong Ha­rald var vå­ken un­der ope­ra­sjo­nen som ble be­teg­net som vel­lyk­ket. Fre­dag etter­mid­dag fikk den ny­ope­rer­te kon­gen be­søk av dron­ning Son­ja og kron­prins Haa­kon.

Syk­meldt ut ok­to­ber

I hel­gen meld­te Slot­tet at kon­gen had­de det bra etter ope­ra­sjo­nen, og at han had­de gått en kort spa­ser­tur. Han er syk­meldt ut ok­to­ber.

Kron­prins Haa­kon sa til NRK søn­dag at kong Ha­rald er for­nøyd og i god bed­ring etter den vel­lyk­ke­de hjerte­ope­ra­sjo­nen.

– Han har det bra. Og jeg vil gjer­ne tak­ke hele team­et fra syke­hu­set med Bjørn Bendz i spis­sen som har gjort en utro­lig fin jobb, sa kron­prin­sen.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway