Bergens Tidende

Fire an­sat­te i ka­ran­te­ne på syke­hjem

-

Lør­dag fikk en an­satt ved Midt­byg­da syke­hjem i Åsa­ne på­vist co­vid19. Nå har syke­hjem­met satt fire an­sat­te og én be­bo­er i ka­ran­te­ne. – Det er et re­sul­tat av spo­rings­ar­bei­det. De har vært i nær­kon­takt med den smit­te­de, sier sty­rer Ma­rit Møl­ler Wol­fe. Hun sier det selv­sagt på­vir­ker syke­hjem­met at fire an­sat­te må være borte fra jobb i ti da­ger. – Men vi kla­rer oss fore­lø­pig, og det har ik­ke fått sto­re ring­virk­nin­ger, sier Wol­fe. Alle be­bo­ere og an­sat­te på av­de­lin­gen der den smit­te­de an­sat­te job­ber, er tes­tet. Re­sul­ta­te­ne er ik­ke kla­re.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway