Bergens Tidende

Ble sit­ten­de fast un­der en ett tonns stein

-

Man­nen skul­le på opp­da­gel­ses­ferd med søn­nen da han ble sit­ten­de fast. Det gikk nes­ten en time før man­nen var løs.

or­jan.tor­heim@bt.no

Man­nen som lør­dag fikk ar­men fast un­der en stor stein, had­de dratt i land sam­men med søn­nen i en gummi­båt.

Det for­tel­ler over­be­tjent Kjell-Bjørn Heg­gøy ved po­li­ti­et i Askøy og Øy­gar­den.

Iføl­ge ham skal en fa­mi­lie ha vært på tur med seil­båt. Så had­de far og sønn be­stemt seg for å dra på opp­da­gel­ses­ferd in­ne på land.

Man­nen er lo­kal og åre­ne, iføl­ge Heg­gøy.

i 50

– Søn­nen ring­te inn

Så, klok­ken 15.28, kom mel­din­gen om at fa­ren had­de fått en stor, tung stein over seg i en stein­ur – og slik at hån­den kom i klem.

Det­te var ved et kai­om­rå­de nær pro­sess­an­leg­get på Kolls­nes i Øy­gar­den.

– Søn­nen ring­te inn. Det var vel­dig bra at han tok seg av vars­lin­gen. Ut fra mel­din­gen skul­le man­nen ha sto­re blød­nin­ger, sier Heg­gøy.

Han gjen­for­tel­ler fra po­li­ti­ets logg. Der står det an­slått at stei­nen skal ha vært cir­ka ett tonn tung.

Heg­gøy for­tel­ler at en stør­re ak­sjon ble igang­satt, og at også per­so­nell fra pro­sess­an­leg­get bi­dro. 16 mi­nut­ter etter nød­mel­din­gen had­de en an­satt der­fra tatt seg frem til den ska­de­de for å bi­stå.

– Det var bratt og krong­le­te på ste­det og let­test å kom­me til med båt. Det skul­le en del ut­styr til for å få gjort noe med stei­nen, sier Heg­gøy.

Hjelp av brann­ve­se­net Klok­ken 15.57 var brann­bå­ten frem­me på ste­det. Da var ar­men fort­satt i klem, iføl­ge po­liti­log­gen. Man­nen ble sam­ti­dig opp­gitt å være vå­ken og i stand til å gjø­re rede for seg.

Mi­nut­tet etter ba luft­am­bu­lan­sen om lan­dings­plass. Klok­ken 15.59 meld­te brann­ve­se­net at de had­de nok ut­styr til å få job­ben gjort.

18 mi­nut­ter se­ne­re, klok­ken

16.17, kom mel­din­gen om at pa­si­en­ten var fri­gjort.

– Vi har opp­ret­tet en så­kalt un­der­sø­kel­ses­sak si­den det var en sak med re­la­tivt al­vor­lig per­son­ska­de, sier over­be­tjent Heg­gøy.

Man­nen sønn og et fa­mi­lie­med­lem som var igjen i seil­bå­ten ble tatt hånd om av helse­ve­se­net.

– De var nok litt opp­ska­ket. Det gikk tross alt en time før han var løs, sier Heg­gøy.

For egen reg­ning leg­ger han til:

– Det var godt det gikk bra. Han kun­ne fort ha fått stei­nen mer over seg.

Man­nen var hele ti­den be­visst og ble frak­tet til syke­hus. Man­dag for­mid­dag har Heg­gøy ik­ke nær­me­re opp­lys­nin­ger om man­nens til­stand.

Lør­dag ble det opp­lyst at han ik­ke had­de livs­tru­en­de ska­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway