Bergens Tidende

– Nak­stad har kom­mu­ni­sert best

-

As­sis­te­ren­de helse­di­rek­tør Espen Rost­rup Nak­stad (bil­det) har kom­mu­ni­sert kla­rest un­der ko­rona­pan­de­mi­en, iføl­ge en un­der­sø­kel­se gjort blant over 200 jour­na­lis­ter. Nak­stad er en­kelt­per­sonen som ut­mer­ker seg i un­der­sø­kel­sen, og 37 pro­sent av jour­na­lis­te­ne me­ner han har kom­mu­ni­sert best, mel­der Kam­pan­je. På andre­plass hav­ner helse­mi­nis­ter Bent Høie (H), på tred­je- og fjerde­plass kom­mer FHI-di­rek­tør Ca­mil­la Stol­ten­berg og stats­mi­nis­ter Erna Solberg.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway