Bergens Tidende

Stu­dent­ut­brud­det Smit­ten når de sår­ba­re

-

Man­dag kveld sam­les fle­re ti­talls NHH-stu­den­ter til fest i Kjel­le­ren, ar­ran­gert av stu­dent­for­enin­gen ved sko­len.

Fes­ten skal være al­ko­hol­fri, men blir det ik­ke.

De på­føl­gen­de da­ge­ne får fle­re av del­ta­ker­ne på­vist smit­te. Det blir klart at det er et smitte­ut­brudd i stu­dent­mil­jø­ene.

Po­li­ti­et me­ner ga­te­ne min­ner mer om Ma­ga­luf enn at det er en pan­de­mi på gang. De grei­er ik­ke føl­ge opp alle mel­din­ge­ne

om brå­ke­te hjemme­fes­ter.

Man­dag for­tel­ler by­råds­le­der Ro­ger Val­ham­mer at det er re­gist­rert 26 nye til­fel­ler sis­te døgn.

– Det er et høyt tall. Fleste­par­ten av dis­se er stu­den­ter og kan knyt­tes til ut­brudd blant fad­der­ar­ran­ge­ment og blant stu­den­ter i Ber­gen.

By­rå­det i Ber­gen ber re­gje­rin­gen skro­te den na­sjo­na­le skjenke­stop­pen. Iføl­ge Val­ham­mer har smit­ten stort sett bredt seg på hjemme­fes­ter.

Førs­te bøl­ge av ko­ro­na i Ber­gen var pre­get av smit­te og død på syke­hjem­me­ne. I alt 29 av de elds­te og sva­kes­te døde av

co­vid-19 i lø­pet av vår­en. Nå har smit­ten igjen nådd de mest sår­ba­re. Tid­lig i sep­tem­ber blir det meldt om én co­vid-syk pa­si­ent på Dom­kirke­hjem­met.

10. sep­tem­ber har ko­ro­nasmit­ten nådd Gart­ner­mar­ken om­sorgs­bo­li­ger i Fyl­lings­da­len. På et par da­ger har fem be­bo­ere og to an­sat­te tes­tet po­si­tivt. På en presse­kon­fe­ran­se kom­mer klar mel­ding fra me­di­sinsk fag­sjef Trond Egil Han­sen: – Nå er det al­vor, fol­kens.

To uker sei­ne­re er fem

eld­re døde av co­vid-19. Fle­re syke­hjem re­gist­re­rer smit­te, men nye syke­hjems­ut­brudd ser det ik­ke ut som det skal bli.

Hel­ler ik­ke på syke­hu­se­ne kom­mer de­en ny bøl­ge. Hauke­land uni­ver­si­tets­sjuke­hus har på et tids­punkt fire inn­lag­te, Ha­ralds­plass dia­ko­na­le syke­hus på det mes­te tre. Pa­si­ent­tal­le­ne er ald­ri i nær­he­ten av de syke­hu­se­ne så i vår. 30. mars var

23 co­vid-pa­si­en­ter inn­lagt på syke­hus i Ber­gen.

Sam­let tok syke­hu­se­ne i vår imot 103 pa­si­en­ter.

19 av dem fikk in­ten­siv­be­hand­ling. Den­ne gang har det vært én in­ten­siv­pa­si­ent.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway