Bergens Tidende

Dug­na­den blå­ses av

-

Det er tirs­dag 28. sep­tem­ber og tid for by­rå­dets dag­li­ge presse­kon­fe­ran­se i det tid­li­ge­re bank­byg­get i Kai­ga­ten. By­råds­le­der Ro­ger Val­ham­mer sier det alle ven­ter: Dug­na­den er over. Smit­ten er slått ned.

Det er re­gist­rert seks nye smit­te­de sis­te døgn. Alle har kjent smitte­vei.

– Pri­sen hver og en har be­talt dis­se uke­ne, har vært høy. Der­for har jeg i dag lyst til å tak­ke alle som har bi­dratt, sier by­råds­le­de­ren.

Når fa­sit skal gjø­res opp, hø­rer dis­se tal­le­ne

med: Si­den star­ten av fad­der­uken i au­gust til dug­na­den blir av­blåst, har kom­mu­nen re­gist­rert 805 po­si­ti­ve prø­ver.

59.718 ko­rona­prø­ver er ana­ly­sert. Ut­gif­te­ne til prøve­ta­king og la­bo­ra­to­rie­ana­ly­ser ale­ne er opp­un­der 50 mil­lio­ner kro­ner.

Pan­de­mi­en er ik­ke over. Al­le­re­de i høst­fe­rie­uken sti­ger smitte­tal­le­ne igjen, og flest ny­smit­te­de er det blant ber­gen­se­re i

20-åre­ne.

Det kan kom­me nye bøl­ger.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway