Bergens Tidende

Kut­ter 72 års­verk på Gar­der­moen

-

OSLO: ISS kut­ter 72 års­verk ved Oslo luft­havn. År­sa­ken er at langt fær­re rei­ser med fly på grunn av ko­rona­pan­de­mi­en. Det mel­der NRK. ISS er et sel­skap som dri­ver med blant an­net ren­hold, hitte­gods og tral­le­tje­nes­te. Etter det­te kut­tet har de igjen 97 an­sat­te ved Oslo luft­havn, skri­ver ka­na­len. ISS be­kref­ter kut­te­ne over­for NTB.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway