Bergens Tidende

Po­li­ti­et må be­ta­le opp­reis­ning

-

OSLO: Sta­tens si­vil­retts­for­valt­ning på­leg­ger po­li­ti­et å be­ta­le 10.000 kro­ner til Im­ram Sa­ber etter at de navn­ga ham som en kjent kri­mi­nell etter en på­gri­pel­se i 2017. Sa­ber, som er kjent som On­kel Skrue i medie­ne og Oslos un­der­ver­den, ble på­gre­pet på Sin­sen som­me­ren 2017. Da tvit­ret Oslo-po­li­ti­et at de had­de på­gre­pet en «kjent kri­mi­nell», og se­ne­re be­kref­tet de over­for NRK at det drei­de seg om Sa­ber. Det­te me­ner Si­vil­retts­for­valt­nin­gen po­li­ti­et ik­ke skul­le gjort, og de til­kjen­ner Sa­ber en opp­reis­ning på 10.000 kro­ner, mel­der Dag­bla­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway