Bergens Tidende

Volds- og over­g­reps­til­talt me­ner an­mel­del­ser mot ham er or­ga­ni­ser­te

-

27-årin­gen er til­talt for over­grep mot barn, vold­tekt og mis­hand­ling av fem tid­li­ge­re sam­bo­ere.

per.lind­berg@bt.no

Han nek­ter straff­skyld for samt­li­ge pos­ter om over­grep, og av­vi­ser også de fles­te på­stan­de­ne om mis­hand­ling.

Han ble an­meldt i 2016, uten at det re­sul­ter­te i til­ta­le.

– De and­re var redd meg

Den til­tal­te man­nen star­tet sin for­kla­ring i Ber­gen ting­rett med å opp­ly­se om at han er ar­beids­le­dig.

– Jeg har ADHD og har hatt ut­ford­rin­ger fra jeg gikk i barne­hage. Jeg har hatt man­gel på im­puls­kon­troll.

– Var du vol­de­lig som barn, spur­te stats­ad­vo­kat Kris­ti­ne Herre­brø­den.

– Ja, mot klasse­ka­me­ra­ter og de jeg gikk i barne­hage med. Jeg had­de vel­dig få ven­ner, de and­re var redd meg, og jeg end­te opp med de eld­re gut­te­ne.

Han var fle­re ste­der i fos­ter­hjem og had­de en over­sek­su­ali­sert ad­ferd, ble det opp­lyst om.

– Tar et nei for et nei

Iføl­ge til­ta­len har han pres­set på for å ha sex med fle­re tid­li­ge­re sam­bo­ere.

– Jeg tar et nei for et nei, sa man­nen og men­te han var en lyd­hør sek­su­al­part­ner.

Han er tid­li­ge­re dømt for over­grep, men nek­ter for å ha hatt sex med noen som ik­ke øns­ket det. Han me­ner an­mel­del­se­ne mot ham er or­ga­ni­sert og be­grun­net det slik:

– Jeg tror det er fle­re ting, er­stat­nings­krav, sin­ne, sja­lu­si, mye tris­te ting. Det er mye fø­lel­ser i sving.

Stats­ad­vo­kat Kris­ti­ne Herre­brø­den vis­te til at fle­re kvin­ner ik­ke had­de an­meldt ham. Hun lur­te på om de­res sa­ker også var or­ga­ni­ser­te. Til­tal­te svar­te at det kun­ne være mu­lig.

– Alt gikk rundt

En av dem som ik­ke an­meld­te man­nen var en ung kvin­ne. Hun møt­te i Ber­gen ting­rett og for­tal­te om lør­dag 22. juni 2013.

Hun var da 13 år og dro på shop­ping med en venn­in­ne til en av Ber­gens om­egns­kom­mu­ner.

De end­te hjem­me hos til­tal­te, som da var 20. De fikk al­ko­hol, og til­tal­te had­de sex med den eld­re venn­in­nen mens hun satt i stu­en, iføl­ge kvin­nen.

– Han tok meg så inn på sove­rom­met, holdt hen­de­ne mine og la meg på sen­gen. Han tok av meg klær­ne, sa in­gen­ting og la seg over meg. På det tids­punk­tet var jeg vel­dig full og svim­mel. Alt gikk rundt, og jeg had­de smer­ter, sa hun.

– Et­ter­på satt jeg på trap­pen, var liv­redd og gråt. Jeg sa til min

FAK­TA venn­in­ne at vi måt­te kom­me oss hjem, la hun til.

Kvin­nen sa hun fikk be­skjed av man­nen om ik­ke å si noe til po­li­ti­et. I etter­tid var hun redd for hva som vil­le skje hvis hun sa noe.

«Jæv­la hore»

Stats­ad­vo­kat Kris­ti­ne Herre­brø­den leste opp mel­din­ger og ano­ny­me inn­legg på nett­sted fra juli 2013 til ja­nu­ar 2014.

– Jeg fikk høre at jeg var en jæv­la hore som had­de lig­get med en som var eld­re enn meg, sa kvin­nen.

Hun sa det var det ver­ste som had­de skjedd med hen­ne.

Hun for­tal­te po­li­ti­et om sa­ken. Hun fikk dår­li­ge ka­rak­te­rer på sko­len og kom i kon­takt med BUP.

– Jeg be­gyn­te med selv­ska­ding og kut­tet meg på hen­der og føt­ter etter, sa hun.

I fjor star­tet po­li­ti­et et­ter­forsk­ning mot man­nen som da var blitt an­meldt av fle­re kvin­ner. Po­li­ti­et vil­le høre hva den un­ge kvin­nen viss­te om en an­nen sak.

– Jeg slet vel­dig i man­ge år, og så kom det­te opp igjen, sa hun.

27-årin­gen nek­tet for å ha hatt sek­su­ell om­gang med jen­ten.

«Eg kan lure meg unna no» Stats­ad­vo­kat Herre­brø­den la i ret­ten frem fle­re mel­din­ger som til­tal­te i fjor send­te etter at han viss­te at han var an­meldt.

«For kom­mer det mer no så e det feng­sel. Eg kan lure meg unna no om d ikkje kom­mer meir», skrev han i en mel­ding.

Herre­brø­den spur­te om han var ma­ni­pu­le­ren­de, noe han av­vis­te. Hun vis­te til en mel­ding der han had­de skre­vet at han var «fer­dig med ma­ni­pu­le­ring».

Medie­ne føl­ger retts­sa­ken via vi­deo i en an­nen sal i Ber­gen ting­rett. Det er tid­vis vans­ke­lig å høre hva som blir sagt.

 ?? IL­LUST­RA­SJON: GUS­TAV KVAAL ?? Han var fle­re ste­der i fos­ter­hjem og had­de en over­sek­su­ali­sert ad­ferd, ble det opp­lyst om.
IL­LUST­RA­SJON: GUS­TAV KVAAL Han var fle­re ste­der i fos­ter­hjem og had­de en over­sek­su­ali­sert ad­ferd, ble det opp­lyst om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway