Bergens Tidende

Får no­bel­pris for forsk­ning på auk­sjo­ner

-

STOCK­HOLM: Paul R. Mil­grom og Ro­bert B. Wil­son får årets no­bel­pris i øko­no­mi. Beg­ge har fors­ket på auk­sjo­ner, som pre­ger mye av nett­øko­no­mi­en. Pro­fes­sor og pris­ko­mité­le­der Pe­ter Fred­rik­sson sa at auk­sjo­ner er enormt vik­ti­ge i øko­no­mi­en og at de på­vir­ker oss mer enn vi kan­skje tror. – Det på­vir­ker blant an­net bo­lig­mar­ke­det og strøm­mar­ke­det, sa han da pris­vin­ner­ne ble kunn­gjort.

To­talt reis­te 26.633 pas­sa­sje­rer til og fra and­re land til Torp i sep­tem­ber, som til­sva­rer en ned­gang på hele 81 pro­sent fra sep­tem­ber i fjor. – Tra­fik­ken er nå kun cir­ka 25 pro­sent av nor­ma­len, og vi for­ven­ter at det hol­der seg på det­te ni­vå­et i fle­re må­ne­der frem­over, sier mar­keds- og kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ti­ne Klei­ve-Mat­hi­sen i en presse­mel­ding.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway