Bergens Tidende

Miljø­støt­ten økte med 1,1 mil­li­ar­der i fjor

-

OSLO: Ut­be­ta­lin­ge­ne til miljø­sub­si­di­er og lik­nen­de over­fø­rin­ger økte med 1,1 mil­li­ar­der til 9,4 mil­li­ar­der kro­ner i fjor. De fore­lø­pi­ge tal­le­ne fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) vi­ser at over­fø­rin­ger til ut­lan­det ut­gjor­de om lag halv­par­ten av det sam­le­de be­lø­pet. For­delt etter miljø­for­mål, do­mi­ne­rer vern av luft og kli­ma som sto for 29 pro­sent av miljø­støt­ten. Det til­sva­rer 2,7 mil­li­ar­der kro­ner. I 2019 mot­tok ut­lan­det 4,8 mil­li­ar­der kro­ner i miljø­støt­te. Det­te er ho­ved­sa­ke­lig knyt­tet til over­fø­rin­ger in­nen kli­ma, skog og for­ny­bar ener­gi.

SYDNEY: Over 100.000 men­nes­ker har så langt sig­nert en un­der­skrifts­kam­pan­je med krav om grans­king av Ru­pert Murd­ochs medie­im­pe­ri­um i Aust­ra­lia. Tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Ke­vin Rudd har stilt seg i spis­sen for kam­pan­jen. Han kal­ler Murd­ochs medie­im­pe­ri­um «en kreft­svulst på de­mo­kra­ti­et». I prak­sis sty­rer Murd­och et medie­mono­pol, iføl­ge Rudd. 89-årin­gen har an­gi­ve­lig øko­no­misk kon­troll over 70 pro­sent av de au­st­rals­ke pa­pir­avi­se­ne og om­trent hver enes­te avis i del­sta­ten Que­ens­land. Ver­ken Murd­och el­ler hans sel­skap News Corp had­de man­dag ut­talt seg om ini­tia­ti­vet, iføl­ge BBC. Ny­hets­by­rå­et Reuters har for­søkt å få en kom­men­tar fra News Corp, uten hell.

 ?? FOTO: SHUT­TER­STOCK/NTB ?? Støt­te til regn­skog­be­va­ring og and­re miljø­til­tak i ut­lan­det var på 4,8 mil­li­ar­der kro­ner i fjor.
FOTO: SHUT­TER­STOCK/NTB Støt­te til regn­skog­be­va­ring og and­re miljø­til­tak i ut­lan­det var på 4,8 mil­li­ar­der kro­ner i fjor.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway