Bergens Tidende

Fau­ci sier ko­ro­naut­ta­lel­se er re­di­gert

-

Smitte­vern­eks­pert Ant­ho­ny Fau­ci sier at Trump-valg­kam­pan­jen har re­di­gert en ut­ta­lel­se slik at det ser ut til at han ro­ser pre­si­den­tens hånd­te­ring av pan­de­mi­en.

– Pre­si­dent Trump er på bed­rin­gens vei etter ko­rona­vi­ru­set, og det er også USA, he­ter det i et 30 se­kun­der langt re­klame­inn­slag fra Trump-valg­kam­pen.

– Jeg kan ik­ke se for meg at ... noen kun­ne ha gjort mer, sier Fau­ci i klip­pet.

– I lø­pet av mine snart fem­ti år i of­fent­lig­he­tens tje­nes­te, har jeg ald­ri of­fent­lig støt­tet noen po­li­tisk kan­di­dat. Kom­men­ta­ren som er til­skre­vet meg uten min til­la­tel­se i valg­kamp­re­kla­men ble tatt ut av sam­men­heng fra en ut­ta­lel­se jeg kom med for fle­re må­ne­der si­den om de fø­de­ra­le helse­myn­dig­he­te­nes inn­sats, sier Fau­ci til CNN og ny­hets­by­rå­et AFP etter at re­klame­inn­sla­get ble sendt.

Trump for­sva­rer bru­ken av klip­pet. Det gjør også Trump­valg­kam­pens tals­mann Tim Murt­augh.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway