Bergens Tidende

Rakhmon be­hol­der mak­ten

-

DUSJANBE: Emo­ma­li Rakhmon (68), som har styrt Tad­sji­ki­stan si­den 1992, er er­klært som su­ve­ren vin­ner av hel­gens pre­si­dent­valg i lan­det. Han lig­ger nå an til å få leng­re tid ved mak­ten enn noen an­nen le­der i en tid­li­ge­re Sov­jet-stat. Or­ga­ni­sa­sjo­nen for sik­ker­het og sam­ar­beid i Euro­pa ( OSSE) har kon­sta­tert at det ik­ke fin­nes noen re­ell po­li­tisk op­po­si­sjon i lan­det. Den er blitt «fjer­net fra det po­li­tis­ke land­ska­pet», iføl­ge OSSE.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway