Bergens Tidende

Spans­ke re­gio­ner inn­fø­rer nye til­tak

-

MADRID: De to spans­ke re­gio­ne­ne Cata­lo­nia og Na­v­ar­ra vars­ler nye re­strik­sjo­ner i et for­søk på å be­gren­se spred­nin­gen av ko­rona­vi­rus. Fra tirs­dag kan mak­si­malt seks per­soner være sam­let på sam­me sted i Na­v­ar­ra. Ba­rer og res­tau­ran­ter må sten­ge klok­ken 22 og ka­pa­si­te­ten blir be­gren­set til 30 pro­sent. 30-pro­sent­gren­sen vil også om­fat­te ki­no­er, teat­re og bibliotek. I Cata­lo­nia opp­ford­rer myn­dig­he­te­ne til bruk av hjemme­kon­tor de nes­te 15 da­ge­ne. Uni­ver­si­te­ter opp­ford­res til å un­der­vi­se via net­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway