Bergens Tidende

– In­gen av­ta­le om di­gi­tal skatt i år

-

PA­RIS: En fel­les in­ter­na­sjo­nal stan­dard for skatt­leg­ging av multi­na­sjo­na­le tek­no­logi­sel­ska­per blir ik­ke ved­tatt i år, opp­ly­ser OECD. – Pak­ken er nes­ten klar, men det er fort­satt ik­ke po­li­tisk enig­het, sier Pas­cal Saint-Amans, som le­der av­de­lin­gen for skatte­po­li­tikk i OECD.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway