Bergens Tidende

EU vil fri­ta jour­na­lis­ter for ka­ran­te­ne

-

EUs mi­nis­ter­råd me­ner jour­na­lis­ter bør slip­pe inn­reise­ka­ran­te­ne etter re­por­ta­sje­rei­ser.

Det kom­mer frem i et ut­kast til an­be­fa­lin­ger fra EU-rå­det om sam­ord­ning av reise­re­strik­sjo­ne­ne som ulike med­lems­land har inn­ført på grunn av ko­rona­vi­ru­set.

Det er ven­tet at an­be­fa­lin­gen vil bli ban­ket igjen­nom uend­ret på et mi­nis­ter­møte tirs­dag.

I ut­kas­tet de­fi­ne­res jour­na­lis­ter som en grup­pe rei­sen­de som har en «ve­sent­lig funk­sjon» i sam­fun­net, og som der­for bør slip­pe inn­reise­ka­ran­te­ne når de ut­øver den­ne funksjonen.

EU-rå­det har lagt opp til at an­be­fa­lin­gen også skal gjel­de Nor­ge, men an­be­fa­lin­ger er ik­ke bin­den­de.

I dag er jour­na­lis­ter ik­ke fri­tatt for inn­reise­ka­ran­te­ne i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway