Bergens Tidende

Fryk­ter at par­ke­rings­kaos skal gi re­du­sert idretts­til­bud til barn

- ROAR LYNGØY roar.lyn­goy@bt.no foto TOR HØ­VIK

Lør­dag som tur­ne­rings­dag kan for­svin­ne, ad­va­rer styre­le­de­ren i Vest­lands­hal­len.

– By­rå­det plan­leg­ger for kaos og sam­men­brudd i tra­fik­ken rundt Vest­lands­hal­len, sier Espen Broch­mann, styre­le­der i Stif­tel­sen Vest­lands­hal­len.

Svært mye har skjedd si­den Vest­lands­hal­len ble byg­get for 20 år si­den tak­ket være Trond Mohn.

Nye handle­sent­re, bo­li­ger, videre­gå­en­de sko­le og kul­tur­hus

har pop­pet opp. Og ik­ke minst: Flun­ken­de nye Åsa­ne Are­na vegg i vegg med «gam­le» Vest­lands­hal­len.

Det kom­mer bare 175 par­ke­rings­plas­ser i om­rå­det. BT har skre­vet fle­re sa­ker der det vars­les om kaos.

– Kun søn­da­ger

Nå kom­mer Stif­tel­sen Vest­lands­hal­len på ba­nen. I lik­het med Åsa­ne Are­na og Ho­ri­sont fryk­ter de det kom­plet­te kaos når ko­rona­pan­de­mi­en er un­der kon­troll og sam­fun­net er i van­lig gjen­ge.

– Det er al­le­re­de kaos rundt Vest­lands­hal­len un­der po­pu­læ­re ar­ran­ge­men­ter. Med ut­byg­gin­gen i om­rå­det og fle­re sto­re ar­ran­ge­men­ter vil det­te bare bli ver­re, sier Broch­mann.

I det dag­li­ge har Vest­lands­hal­len rundt 50 lag som tre­ner fast. Det ar­ran­ge­res rundt ti tur­ne­rin­ger i året på over 20 tur­ne­rings­da­ger.

Det­te kan det bli del­vis slutt på. Lør­dag er en god handle­dag for sent­re­ne, og Vest­lands­hal­len vil ik­ke ba­se­re seg på at de­res gjes­ter må kjem­pe om par­ke­ring på sent­re­ne.

– Med den par­ke­rings­ka­pa­si­te­ten by­rå­det leg­ger opp til vil kon­se­kven­sen bli at vi kun kan be­nyt­te søn­da­ger til tur­ne­rin­ger. Det be­tyr at over halve ka­pa­si­te­ten for­svin­ner, sier Broch­mann.

– Det går ut over barn og un­ges mu­lig­het til å spil­le fot­ball og del­ta i tur­ne­rin­ger. In­ten­sjo­nen til Trond Mohn ved å byg­ge var at både barn og topp­idret­ten skul­le ha en plass å ut­fol­de seg vin­ters­tid, fort­set­ter han.

MDG vil ha mind­re bi­lis­me Eline Haake­stad (MDG) er fun­ge­ren­de by­råd for kli­ma, mil­jø og by­ut­vik­ling. Hun har fått lese inn­spil­le­ne fra Broch­mann i Vest­lands­hal­len.

– Pla­nen for Åsa­ne Are­na er helt ny, og et stort fler­tall i by­sty­ret står bak ved­ta­ket om 175 par­ke­rings­plas­ser til are­na­en. Vi tren­ger en ut­vik­ling av Åsa­ne med mind­re bi­lis­me, mer folke­liv, bed­re for­hold for barn og un­ge, og bed­re tra­fikk­sik­ker­het, skri­ver Haake­stad i en e-post til BT.

– Jeg har full til­lit til at de pri­va­te ak­tø­re­ne som ei­er det­te pro­sjek­tet får til gode løs­nin­ger, for ek­sem­pel sam­men med kjøpe­sen­te­ret, ved å set­te opp fel­les­bus­ser og ved å opp­ford­re til sam­kjø­ring.

Haake­stad på­pe­ker at kom­mu­nen har bi­dratt be­ty­de­lig for å få rea­li­sert pla­nen, blant an­net ved å bru­ke 140 mil­lio­ner kro­ner på in­fra­struk­tur.

Lang reise­vei

Espen Broch­mann på­pe­ker at både Vest­lands­hal­len og Åsa­ne Are­na er noe langt mer enn nær­miljø­an­legg. Hit kom­mer det men­nes­ker fra hele Vest­land.

– En over­sikt vi la­get etter en cup i vin­ter vis­te at halv­par­ten av la­ge­ne had­de mer enn 30 mi­nut­ters kjø­ring. Hit kom­mer det lag fra ste­der som Øy­gar­den, Nord­hord­land, Har­dan­ger og Voss. For bror­par­ten er det urea­lis­tisk, uten­ke­lig og fy­sisk umu­lig å bru­ke syk­kel el­ler bei­na for å kom­me seg til hal­len.

Det var et po­li­tisk fler­tall i Ber­gen som gikk inn for at det ik­ke skul­le være mer enn 175 par­ke­rings­plas­ser. Broch­mann me­ner at po­li­ti­ker­ne må få opp øyne­ne.

– Med by­rå­dets hold­ning og tanke­gang blir det ik­ke mu­lig å gjen­nom­føre stør­re ar­ran­ge­men­ter i Åsa­ne Are­na og Vest­lands­hal­len uten kom­plett kaos, sier han.

Trygt for syv­årin­ge­ne Broch­mann ser frem til at un­ge idretts­ut­øve­re, pub­li­kum og and­re kan ta By­ba­nen til Åsa­ne.

– Men det vil ta minst ti år før den førs­te pas­sa­sje­ren kom­mer med By­ba­nen. I mel­lom­ti­den er vi nødt til å gjø­re det mu­lig å kom­me hit for alle som øns­ker det.

Han me­ner at hel­ler ik­ke buss­til­bu­det lø­ser pro­ble­met.

– Barn ned i syv­års­al­de­ren del­tar jevn­lig på kam­per og tur­ne­rin­ger i Vest­lands­hal­len. For så un­ge barn er det nød­ven­dig at de kan rei­se trygt og helt til dø­ren, sier Broch­mann.

Styre­le­de­ren sier han øns­ker dia­log med po­li­ti­ker­ne. Nå fø­ler han at by­rå­det er en bremse­kloss.

– Alle be­rør­te par­ter må snak­ke sam­men og fin­ne for­nuf­ti­ge kom­pro­miss som byen, lo­ka­le myn­dig­he­ter og bar­ne- og ung­doms­idret­ten kan leve med. Det hand­ler om hvor­dan vi skal for­val­te ga­ven fra by­ens størs­te vel­gjø­rer, sier Broch­mann.

 ??  ?? – By­rå­det plan­leg­ger for kaos og sam­men­brudd i tra­fik­ken, sier Espen Broch­mann, styre­le­der i Stif­tel­sen Vest­lands­hal­len. 175 par­ke­rings­plas­ser skal dek­ke be­ho­vet til Vest­lands­hal­len og nye Åsa­ne Are­na.
– By­rå­det plan­leg­ger for kaos og sam­men­brudd i tra­fik­ken, sier Espen Broch­mann, styre­le­der i Stif­tel­sen Vest­lands­hal­len. 175 par­ke­rings­plas­ser skal dek­ke be­ho­vet til Vest­lands­hal­len og nye Åsa­ne Are­na.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway