Bergens Tidende

Vil vin­ne res­ten

-

Rett etter EM-for­li­set mot Ser­bia vil­le ik­ke Lars La­ger­bäck snak­ke om den kom­men­de VM-kva­li­fi­se­rin­gen. Det har end­ret seg.

– Det er utro­lig for­skjell på se­e­dings­grup­pe to og tre, og vi må prø­ve å vin­ne res­ten av na­sjons­liga­kam­pe­ne. Da øker sjan­sen vår litt med tan­ke på VM-kva­li­fi­se­rin­gen, sa han etter 4-0-sei­e­ren over Ro­ma­nia.

Det re­sul­ta­tet ga ta­bell­topp i noen ti­mer inn­til Øs­ter­rike slet seg til 1-0-sei­er i Nord-Ir­land. Øs­ter­ri­ker­ne er foran Nor­ge på inn­byr­des opp­gjør, men La­ger­bäcks lag lig­ger godt an i kam­pen om gruppe­sei­er og opp­rykk til A-di­vi­sjo­nen.

– Vi har et klart over­tak på Ro­ma­nia, som har slått Øs­ter­rike borte. Vi har de­fi­ni­tivt for­bed­ret våre sjan­ser, og kan­skje kan det hol­de med uav­gjort i den sis­te kam­pen i Øs­ter­rike. Li­ke­vel må vi gå for å vin­ne alle de gjen­stå­en­de kam­pe­ne, sa han.

Den euro­pe­is­ke VM-kva­li­fi­se­rin­gen trek­kes i de­sem­ber, og se­e­din­gen av­gjø­res av Fi­fa-ran­kin­gen som pub­li­se­res etter na­sjons­li­ga­av­slut­nin­gen i novem­ber.

Kan klat­re

Iføl­ge nett­ste­det foot­ball­ra­n­kings.com lå Nor­ge etter kam­pe­ne i sep­tem­ber an til å hav­ne på nivå tre i trek­nin­gen, men med snaut 25 pro­sents sjan­se til å klat­re til nivå to. Tyr­kia, Ser­bia, Ro­ma­nia, Slo­va­kia, Ir­land og Nor­ge kjem­per om de tre sis­te plas­se­ne på nivå to.

I kva­li­fi­se­rin­gen blir det fem grup­per med fem lag, og fem grup­per med seks lag. De ti gruppe­vin­ner­ne får plass i VM-slutt­spil­let i Qa­tar, mens de ti gruppe­toer­ne går til om­spill om de tre sis­te plas­se­ne sam­men med de to bes­te gruppe­vin­ner­ne i na­sjons­liga­en som ik­ke er kva­li­fi­sert for slutt­spill el­ler om­spill på an­net vis.

Om­spil­let av­gjø­res med semi­fi­na­ler og fi­na­le i tre grup­per.

Gruppe­spil­let i kva­li­fi­se­rin­gen av­gjø­res i ti­den mars til novem­ber nes­te år, mens om­spil­let av­vik­les i mars 2022.

Ster­ke lag

Bel­gia, Frank­ri­ke, Eng­land og Por­tu­gal er sik­re på å bli topp­se­e­det i trek­nin­gen, med Spa­nia, Kroa­tia og Ita­lia rett bak. Ne­der­land og Tysk­land er også nes­ten sik­re, mens Sveits og Dan­mark kjem­per om den sis­te plas­sen.

På nivå to er Sve­ri­ge, Po­len, Wa­les, Ukrai­na, Øs­ter­rike og Russ­land nes­ten sik­re, mens det alt­så er hard kamp om de tre sis­te plas­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway