Bergens Tidende

Ny ber­gens­film om rus: – Jeg var redd noen skul­le dø mens vi fil­met

Kieran Kol­le fra Ber­gen har i fire år fulgt nar­ko­ma­ne som job­ber for å av­kri­mi­na­li­se­re nar­ko­tika­bruk.

- FRANK JOHN­SEN frank.john­sen@bt.no

– Jeg har vokst opp med folk som har dødd av nar­ko­ti­ka. Så det­te er en per­son­lig og sub­jek­tiv film, sier Kol­le.

Do­ku­men­tar­fil­men «Vin­den snur» vi­ses hele uken på Ber­gen in­ter­na­sjo­na­le film­fes­ti­val for skole­klas­ser og van­li­ge fes­ti­val­del­ta­ke­re. Den hand­ler om gras­rot­ar­bei­det bak rus­re­for­men – og pro­du­sent Eli­sa­beth Klep­pe i

Al­de­les Film kal­ler fil­men et hu­ma­nis­tisk inn­legg i rus­de­bat­ten.

Her føl­ges tre ak­ti­vis­ter i Fore­nin­gen For Hu­man Nar­ko­tika­po­li­tikk, Arild, Kim-Jør­gen og Michel­le, som alle er rus­av­hen­gi­ge når histo­ri­en star­ter.

– Pro­sjek­tet star­tet med at jeg vil­le la­ge en film om ned­steng­nin­gen av Ny­gårds­par­ken. Jeg fil­met i tun­ne­len un­der Strax­hu­set, som er det mest umen­nes­ke­li­ge ste­det jeg har vært. Men jeg øns­ket å ha en po­si­tiv his­to­rie i bunn, ik­ke bare nok en elen­dig­hets­fore­stil­ling, sier Kol­le.

Han traff etter hvert dem som ble ho­ved­per­sone­ne i fil­men – folk som had­de det svært vans­ke­lig selv, men bruk­te all sin våk­ne tid til å hjel­pe and­re.

– Det­te er men­nes­ker som opp­le­ver at de mø­ter mot­stand og blir ut­støtt når de ber sam­fun­net om hjelp, sier Kol­le.

– Ob­ser­ver­te lov­brudd

I fire år har han vært tett på per­son­gal­le­ri­et i fil­men og blitt en del av liv­e­ne de­res, på godt og vondt. I en sen­tral sce­ne i fil­men må han hjel­pe til slik at Michel­le får satt et skudd med he­roin.

– Vi har snak­ket mye om det­te

i etter­kant. Jeg var i en vans­ke­lig si­tua­sjon og i lø­pet av inn­spil­lin­gen ob­ser­ver­te jeg en haug med lov­brudd, men ak­ku­rat da så jeg et men­nes­ke som treng­te hjelp og hand­ler im­pul­sivt, sier Kol­le.

I «Vin­den snur» får noen av ho­ved­per­sone­ne til­bake­fall og hav­ner på kjø­ret igjen – og man ser i fil­men at det til ti­der er pre­kært. Re­gis­sø­ren fryk­tet at noen av dem kun­ne dø un­der­veis.

– På et tids­punkt var jeg sik­ker på at jeg ik­ke vil­le se Arild igjen. I dag hus­ker han hel­ler ik­ke at jeg var der og fil­met ham. Jeg fil­met også langt ver­re ting enn det som er med i fil­men, men jeg øns­ket som sagt en po­si­tiv vink­ling. Alle tre har det mye bed­re nå enn da jeg ble kjent med dem, sier Kol­le.

Vil ik­ke mo­ra­li­se­re

I fil­men frem­stil­les helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie (H) som en vik­tig driv­kraft bak rus­re­for­men, der blant an­net bruk av nar­ko­ti­ka fore­slås å bli av­kri­mi­na­li­sert. Men Kol­le tar in­gen ting for gitt før lo­ven en­de­lig blir ved­tatt nes­te år.

– Man­ge tvi­hol­der frem­de­les på en for­buds- og mo­ra­lis­me­lin­je, som Sp, Ap, KrF og de­ler av Frp.

– Dere har al­le­re­de vist fil­men for skole­klas­ser i Ber­gen. Hva er til­bake­mel­din­gen?

– De er vel­dig en­ga­sjer­te. Det var fak­tisk en ung­dom som spur­te om vi ik­ke for­her­li­get rus­mis­bruk i fil­men, men jeg tvi­ler på at noen øns­ker å be­gyn­ne med he­roin når de ser «Vin­den snur». Det er ik­ke min opp­ga­ve å mo­ra­li­se­re, men jeg vil hel­ler ik­ke pro­mo­te­re. Fil­men hand­ler om men­neske­verd og det fak­tum at vi har skapt en un­der­klas­se i sam­fun­net, sier Kol­le.

– Man­ge har for­dom­mer Kim-Jør­gen Ar­net­vedt fra Ber­gen har levd et langt liv med rus. Han er vel­dig for­nøyd med hvor­dan fil­men por­tret­te­rer ham.

– Den ble fak­tisk enda bed­re enn jeg had­de reg­net med. De små sce­ne­ne som kan vir­ke ube­ha­ge­li­ge, for­svin­ner i alt det and­re som er godt i fil­men. Jeg fø­ler også at det po­li­tis­ke bud­ska­pet kom­mer bed­re frem når man gir det en per­son­lig si­de. Vi er alle men­nes­ker, men man­ge har for­dom­mer mot dem som er på kjø­ret. Den bes­te må­ten å møte for­dom­me­ne på, er kunn­skap, me­ner Ar­net­vedt.

Pro­du­sent Eli­sa­beth Klep­pe pe­ker på at det er langt fle­re som dør av over­dose enn det er som om­kom­mer i tra­fik­ken.

– Det blir li­ke­vel lite dis­ku­sjon og fo­kus rundt det­te. Jeg ten­ker også at sam­fun­net her går glipp av van­vit­ti­ge res­sur­ser. Man snak­ker ofte for og om dem, men sjel­den med dem. «Vin­den snur» hand­ler også om ak­ti­vis­ter som kjem­per på to plan sam­ti­dig, ett pri­vat og ett po­li­tisk. De in­ter­es­se­ne kom­mer lett i kon­flikt med hver­and­re, sier hun.

Fil­men skal ha man­ge spe­sial­vis­nin­ger frem­over, både i Ber­gen og and­re ste­der.

– Vi har et mål om å vise fil­men for folk som skal inn i yr­ker der de har med rus­fel­tet å gjø­re – po­li­ti, syke­plei­ere, medi­sin, so­sio­no­mer, sier Klep­pe.

Jeg fil­met i tun­ne­len un­der Strax-hu­set, som er det mest umen­nes­ke­li­ge ste­det jeg har vært. Men jeg øns­ket å ha en po­si­tiv his­to­rie i bunn, ik­ke bare nok en elen­dig­hets­fore­stil­ling.

Kieran Kol­le

 ??  ?? Kim-Jør­gen Ar­net­vedt (i midt­en) og Arild Kn­ut­sen job­ber beg­ge i Fore­nin­gen For Hu­man Nar­ko­tika­po­li­tikk.
Kim-Jør­gen Ar­net­vedt (i midt­en) og Arild Kn­ut­sen job­ber beg­ge i Fore­nin­gen For Hu­man Nar­ko­tika­po­li­tikk.
 ?? FOTO: AL­DE­LES FILM ??
FOTO: AL­DE­LES FILM
 ?? FOTO: AL­DE­LES FILM ?? Michel­le Alex­and­ra Mu­ren Höj­vi med­vir­ker i «Vin­den snur».
FOTO: AL­DE­LES FILM Michel­le Alex­and­ra Mu­ren Höj­vi med­vir­ker i «Vin­den snur».
 ?? FOTO: JOR­UNN BØRVE ERIK­SEN ?? Kieran Kol­le har re­gis­sert «Vin­den snur».
FOTO: JOR­UNN BØRVE ERIK­SEN Kieran Kol­le har re­gis­sert «Vin­den snur».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway