Bergens Tidende

Feil fra Na­tur­vern­for­bun­det om Sta­tens veg­ve­sen

Sta­tens veg­ve­sen ver­ken mot­ar­bei­der nors­ke po­li­ti­ke­re, el­ler job­ber for å ska­pe mer tra­fikk på vei­ene våre.

- TO­RE ASKELAND Pro­sjekt­le­der for Ferje­fri E39 i Sta­tens veg­ve­sen

I ET DEBATTINNL­EGG 9. ok­to­ber ret­ter le­de­ren i Na­tur­vern­for­bun­det, Gab­ri­el Flif­let, kraf­tig skyts mot Sta­tens veg­ve­sen.

I til­legg til å an­kla­ge Veg­ve­se­net for å mot­ar­bei­de nors­ke po­li­ti­ke­re, lu­rer han også på hvor­for Veg­ve­se­net øns­ker mer tra­fikk på vei­ene.

PÅ­STAN­DEN OM AT vi syste­ma­tisk mot­ar­bei­der po­li­ti­ke­re og Ber­gen kom­mu­ne i ar­bei­det med å be­gren­se bil­tra­fikk, fal­ler på sin egen uri­me­lig­het. For det førs­te er vi er en del av Miljø­løf­tet (og de fles­te and­re by­vekst­av­ta­ler), som ar­bei­der for å kut­te bil­kø og klima­gass­ut­slipp. For det and­re ar­bei­der vi på opp­drag fra po­li­ti­ker­ne våre, gjen­nom de­mo­kra­tis­ke pro­ses­ser som mun­ner ut i po­li­tis­ke be­slut­nin­ger og be­stil­lin­ger.

EN UTBEDRET OG ferge­fri E39 er en po­li­tisk am­bi­sjon, om­talt i gjel­den­de Na­sjo­nal trans­port­plan: «Re­gje­rin­gen har som am­bi­sjon å bin­de Vest­lan­det sam­men med en opp­rus­tet og ferge­fri E39.»

Vår rol­le som fag­etat, og vårt opp­drag gitt oss av Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, er å ut­re­de hvor­dan det kan bli en rea­li­tet, hva kost­na­den vil være, samt hvil­ke kon­se­kven­ser de ulike al­ter­na­ti­ve­ne har.

VÅRE AN­BE­FA­LIN­GER til al­ter­na­ti­ver el­ler løs­nin­ger er ba­sert på hva som best inn­frir sam­fun­nets mål (po­li­tis­ke fø­rin­ger), før en gitt strek­ning som skal ut­re­des. Hen­sik­ten er å gi po­li­ti­ker­ne våre, som må ta de vans­ke­li­ge val­ge­ne, et best mu­lig be­slut­nings­grunn­lag.

Hva som til slutt skal prio­ri­te­res, og hvil­ke løs­nin­ger som vel­ges, er opp til po­li­ti­ker­ne våre.

 ??  ?? En utbedret og ferge­fri E39 er en po­li­tisk am­bi­sjon, skri­ver pro­sjekt­le­der To­re Askeland. Den­ne il­lust­ra­sjo­nen vi­ser et for­slag til flyte­bro over Bjørna­fjor­den.
En utbedret og ferge­fri E39 er en po­li­tisk am­bi­sjon, skri­ver pro­sjekt­le­der To­re Askeland. Den­ne il­lust­ra­sjo­nen vi­ser et for­slag til flyte­bro over Bjørna­fjor­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway